تحلیل ساختاری فرم‌های پیرنگ نمایشی نمونۀ مطالعاتی؛ هیولاخوانی (نغمه ثمینی) و کبوتری ناگهان (محمدچرمشیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادبیات نمایشی- دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ساختارهای نوین به‌کار‌رفته در فرم نمایشنامه‌‌های مدرن است که در پی‌رنگ آن‌ها نمود می‌یابد. در این مقاله ابتدا با تعریف فرم نمایشی و شناخت پی‌رنگ به عنوان فرم مشخصۀ هر نمایشنامه، عناصر شکل‌دهندۀ پی‌رنگ معرفی و تبیین خواهد شد. سپس کارکرد ویژگی‌های فرمی نمایشنامه در پی‌رنگ تحلیل می‌شود. به این ترتیب با بهره‌گیری از آرای سام اسمایلی دربارۀ مفهوم فرم نمایشی و ساختار آن و نیز رویکرد تحلیل فرمالیستی متن، تلاش می‌گردد تا ساختارهای مدرن دخیل در شکل‌گیری پی‌رنگ نمایشنامه‌ها بررسی شود. بر این اساس نمایشنامۀ هیولاخوانی نغمه ثمینی و  کبوتری ناگهان محمد چرمشیر که در دهة اخیر (1383-1393) نگارش یافته‌اند، انتخاب شده است. جمع‌آوری اطلاعات و سنجش نمونه‌ها با بررسی توصیفی‌ـ‌تحلیلی و به شیوۀ کتابخانه‌ای و بررسی مستقیم متون صورت خواهد گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که  پی‌رنگ این نمایشنامه‌ها دارای انحراف از پیشرفت مستقیم و ساختار علّی شکننده هستند. عناصر دخیل در پیوستگی پی‌رنگ دارای منطق انتزاعی ارزیابی می‌شوند و مؤلفه‌های آرایش‌دهندۀ آن با عبور از فرم‌های سنتی، سویه‌هایی از غافل‌گیری، آشوب، تشنج و سکون را در نمایشنامه‌ها پدید می‌آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of Dramatic Plot Form Case Studies: Haulakhani (Naghmeh Samini) and Kabutari Nagahan (Mohmad Charmshir)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Yousefian Kenari 1
  • shahrzad amirshahkarami 2
1 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the modern structures used in the form of modern plays which are manifested in their plot. At first, elements shaping the plot will be introduced and explained in the article by defining the form of play and recognizing the plot as a specific form of any play. Then the function of play features in the plot will be analyzed. Thus using Sam Smiley's viewpoints on the concept of dramatic form and its structure and also formalist analysis approach of dramatic texts, modern structures involved in the formation of play's plot will be reviewed. Accordingly, a play written by Naghme Samini and Mohamad Charmshir in the recent decade (2004-2014) is selected and data collection and sample analysis will be done using descriptive-analytic study, library method, and direct review of texts. The results show that the plot of these plays has a deviation from direct progress and a fragile causal structure. Elements involved in the continuity of the plot are evaluated as having abstract logic and its embellishing components create levels of surprise, anxiety, tension, and pause in plays by crossing the traditional forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dramatic Form
  • Plot
  • Structure
  • HaulaKhani
  • Kabutari Nagahan
- براهیمی، منصور (بهار 1377)، «کاوشی در ساختار نمایش». کتاب صحنه. شمارة 1. صص 49-56.
- براهیمی، منصور (زمستان 1387)، «فرآیند نگارش نمایشنامه». هنر. شمارة 78. صص 63-85.
- ثمینی، نغمه(1393)، هیولاخوانی. چاپ اول. تهران، افراز.
- چرمشیر، محمد( 1384)، کبوتری ناگهان. تهران، نیلا.
- شکنر، ریچارد (1388)، نظریه‌ی اجرا. مهدی نصرالله‌زاده. چاپ دوم. تهران، سمت.
- فیستر، مانفرد (1391)، نظریه و تحلیل درام. مهدی نصرالله‌زاده. تهران، مینوی خرد.
- کاستانیو، پل(1387)، راهبردهای نمایشنامه‌نویسی جدید؛ رویکردی زبان بنیاد به نمایشنامه‌نویسی. مهدی نصرالله زاده. چاپ دوم. تهران، سمت.
- هفنر، هیبورت سی (پاییز 1377)، «تحلیل نمایشنامه».  ترجمة منصور براهیمی. صحنه. شمارة 3. صص 122-128.
- هفنر، هیبورت سی (تابستان 1379)، «تحلیل نمایشنامه». ترجمة منصور براهیمی. صحنه. شمارة 6و7. صص 160-164.
 
- Abrams, M. H., 2005. A Glossary of Literary Terms. 8th edition. Cornell University.
- Benjamin, W., 1998. Understanding Brecht. London: Verso.
-Lawson, J.H., 2014. Theory and technique of playwriting and screenwriting. The Estate of John Howard Lawson: www. John Howard Lawson.Com.
-Olson, E., 1957. An Outline of Poetic Theory, in Critics and Criticism: Ancient And Modern. Ed. R. S. Crane. Chicago: The University of Chicago Press.
-Nabokov, V., 1980. Lectures on Literature. Ed. Fredson Bowers. New York: Harcourt Brace.
-Smiley, S., 2005. Playwriting: The structure of action. USA: Yale university press.
-Thomas, J., 2009. Script analysis for actor, director and designer. USA: Focal press. 4Th edition.