بررسی تصویر ساز عود و نوازندگان روی آثار سفالی و فلزی دورۀ سلجوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ صنایع دستی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 استادیارگروه صنایع دستی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 Faculty Member, Department of Iranian Music Performance, University of Art, Tehran, Iran

چکیده

با نگاهی به هنر دورۀ اسلامی ایران می‌توان دریافت دورۀ سلجوقی یکی از ادوار درخشان هنر در حوزه‌های مختلف بوده است. در این دوره هنرمندان هر یک از رشته‌های هنر که با طرح و نقش سروکار داشتند برای رشد و ایجاد عرصۀ جدید روی به ارتباط با یکدیگر آورده و گاهی مضامین طرح و نقش‌های مشترک را مورد توجه قرار می‌دادند و از آن‌ها در اثر هنری خود بهره می‌بردند. از مضامین پرکاربرد در قالب طرح و نقش تعداد قابل‌توجهی از آثار باقی مانده که شامل تصویر آلات و ادوات موسیقی ازجمله ساز عود است. این گروه از نقوش که شباهت و هماهنگی بسیاری با توضیح و توصیف به‌کاررفته در رسالات موسیقی مربوط به همان ادوار و یا ماقبل و مابعد آن ا زجمله رسالۀ الادوار صفی‌الدین ارموی و یا رسالۀ کنزالتحف حسن کاشی دارند، می‌توانند در مطالعات مرتبط با تاریخ موسیقی و ساختار سازها مورد‌توجه قرار گیرند. در این پژوهش از میان چهل تصویر با موضوع آلات موسیقی و نوازندگان نقش‌شده روی اثر سفالی و فلزی مربوط به دورۀ سلجوقی، به هفت نمونه که حاوی تصاویر نوازندگان و تصاویر عود هستند پرداخته شده و ویژگی‌های آ نها با اطلاعات موجود در رساله‌های مورد اشاره به طور مختصر تطبیق داده شده است. در بررسی تصویر نوازندگان آنچه مورد پژوهش بوده رفتار اجرایی و طرزقرارگرفتن ساز عود در دست نوازنده و شرح ساختار ساز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Musician’s Images and Instrument Oud on a Potteries and Metal Works in Seljuki Era

نویسندگان [English]

  • Sarah Bahrani 1
  • Ahmad Tondi 2
  • Ehsan Zabhifar 3
1 MA of Handicrafts, Faculty of Applied Arts, University of Art, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Handicrafts, Faculty of Applied Arts, University of Art, Tehran, Iran.
3 مربی گروه نوازندگی موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
چکیده [English]

Looking at the period of Iranian Islamic arts, Seljuk can be found as one of the most Brilliant Art periods among different areas. In this period, artists from any Artistic Fields who have dealt with layout and painting started contacting with each other and sometimes were paying attention to themes of common layout and paintings. They used them to make artwork of their own and to develop and create new offerings. Among some of the highly functioning themes in layout and painting format, there is still a significant number of remaining artworks that contain images of and Musical instruments such as Oud. This group of motifs has many similarities and harmonies with description used in music lessons related to the same period or periods before and after including: Safi al-Din al-Urmawi’s and Treatise of Hasan Kaashi‘s Kenzo al-Tahf, can be considered in Musicology and construction of musical instruments.In this research 7 out of 40 images with the theme of musical instruments and painted musicians on Clay and metalwork related to the Seljuk period have been mentioned. Their features have been briefly matched with the suggested information of mentioned Treatises. The executive behavior, hand position of the musician and the description of the instrument construction are studied in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seljuk period of art history
  • Clay and still Works
  • layout and painting
 ـ آژند، یعقوب(1376)،« هنر سلجوقی» مجلۀ هنری کیهان، شمارۀ 139، صص،50ـ56.
 ـ اخوان‌الصفا (1957) رسالۀ مجمل‌الحکمه (موسیقی)، لبنان، چاپ کتابخانۀ بیروت،.
 ـ ارموی، صفی‌الدین(؟)، رسالۀ الادوار، نسخ خطی کتابخانۀ بودلیان اکسفورد، مارش ـ شمارۀ521.
 ـ ارموی، صفی‌الدین(746 )رسالۀ علم موسیقی، ترجمۀ یحیی بن احمدکاشی، نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شواری اسلامی، شمارۀ نسخه: 2207.    
  ـ ارموی، صفی‌الدین(1391)، شرح‌الادوار، ترجمۀ مبارکشاه بخاری، تصحیح ترجمه عبدالله انوار، نشر فرهگستان هنر.
  ـ کاشی، حسن (1371)، رسالۀ کنز التحف، سه رسالۀ فارسی در موسیقی، به اهتمام تقی بینش، نشر دانشگاهی تهران.
ـ مراغی، عبدالقادر (2536)، مقاصد الحان، به اهتمام تقی بینش، بنگاه  نشر و ترجمه کتاب.
 
 ـ Green, Sarah(2014) crossing cultures, London .
 ـ Rachel word (1994) Islamic metal work, London.
 ـ Wilkinson, chales .k(1879) nishapuur,pottery of the early  Islamic  period, new York.
 ـ http://www.museen zu berlin.org
 ـ http://www.museum metropolitan. Com