بررسی تطبیقی دو فیلم اینک آخرالزمان و راننده تاکسی بر اساس مفهوم خشونت در گفتمان فوکویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

چکیده

توجه به گفتمان‌های مسلط در هر عصری حکایت از طرد گفتمان‌های دیگر دارد. در این رویداد می‌توان رد پای خشونتی عمیق را یافت. گفتمان از منظر میشل فوکو، مجموعه معیارها و ارزش‌های مسلط در هر عصر است که هم‌زمان معیارهای طردشده توسط ساختارهای قدرت در آن عصر را نیز در نظر می‌گیرد. این مفهوم طرد و کنارگذاری آبستن شکلی از خشونت است که توسط بسیاری از ساختارهای قدرت به صورت‌های مختلف اعمال می‌شود. طی فرایند انتقال معنا در سینما - به عنوان یکی از ساختارهای قدرت- نیز با تکیه بر مفاهیمی نظیر مونتاژ، ویژگی آپاراتوسی و ... سوژه در متن فیلمیک ادغام شده، هویت تازه‌ای گرفته و به حذف گفتمان‌های مختلف پرداخته می‌شود. دو فیلم اینک آخر‌الزمان (1979) و راننده تاکسی(1976) محصول دهۀ 70 میلادی امریکا، مقارن با ظهور جنبش‌های مدنی و تلاش برای آزادی اقلیت‌ها و دارای تم خشونت هستند. در مقایسۀ این دو فیلم با استفاده از روش تطبیقی، توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای علاوه بر بیان تشابه نوع گفتمان‌ها، گزاره‌ها و اثرات خشونت‌بارشان توسط ایدئولوژی حاکم، به تفاوت نحوۀ استفاده از خاصیت آپاراتوس سینمایی اشاره شده است. آپاراتوس سینمایی می‌تواند در استفاده از ماهیت خشونت‌آمیز خود انعطاف بیشتری داشته و نه فقط موافق ایدئولوژی خشونت‌بار حاکم بلکه مخالف آن عمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Taxi Driver and Apocalypse Now Movies Based on the Concept of Violence in Foucault’s Discourse

نویسندگان [English]

  • ahmad alasti 1
  • Sepideh Sami 2
1 Professor of cinema, Faculty of Fine Arts, University of Tehran
2 M.A in Cinema, Faculty of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Focusing on dominant discourses in every era suggests rejecting other conversations. Trails of deep violence can be found on this occasion. The discourse, as Michel Foucault seeks, examines the set of dominant criteria and values in each period and subsequently attends the principle and values that are rejected and neglected by the power structure in that period. However, those values still exist. This concept of denial is a concept of violence, which uses many power structures in discursive forms to confirm some and reject the others. Regarding the process of meaning transfer in cinema, it seems that the cinema as a structure of power has also been able to integrate the subject based on concepts and features such as assembly, fetishism, gaze, and apparatus characteristics and give it a special sense of identity. Cinema has directed the viewer’s viewpoint towards a particular ideology by introducing its idea as a reality dominating a certain discourse and eliminating other conversations. Denying the Subjectivation right of the subject and thus denying the right to produce meaning by the spectator in the cinema means giving him a particular ideology and preventing the perception of the meaning by the spectator himself. When comparing the two films Apocalypse Now (1979) and Taxi Driver (1976) of the United States in the 1970s , using a comparative, descriptive and analytical method and collecting information based on library studies in addition to expressing the similarity of the type of discourses, occurrences and their effects of violence by the ruling ideology, the distinction between the use of the feature of cinematic apparatuses has also been pointed out. In this regard, the concept of violence from the perspective of Michel Foucault was first addressed in the Book of “Discipline and punish”: It deals with the birth of the prison and refers to the difference in the two forms of violence, especially physical violence. It then describes how the concept of violence in the history of cinema and Eisenstein’s montage theory and the idea of a cinematic apparatus as the main tool of film violence that identifies the viewer by hiding the process of meaning in the cinema. Discourses, socio-political protests, and civil movements of the 1970s have also been described. Finally, by comparative analysis of the two films, Taxi Driver and the Apocalypse Now, the similarity of the racist discourse in both films and the following violence is expressed. Then it is explained how the occurrence of the subject’s violence on itself, as well as the existence of sacred and religious discussions in both films, has been considered as propositions for fixing the discourse of films and then examining the role of the image and cinema in both films. At the end of the comparison, it has been established that the cinematic apparatus can operate in two different ways. It can be more flexible to create illusion and incitement to reality using its violent nature and act in two different ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foucault Discourse
  • Concept of Violence
  • Cinematic Structure
  • Now Apocalypse
  • Taxi Driver
- الستی، احمد(1393)، «ظهور از دل تاریکی سینتگمای نور و نما»، در فصلنامۀ سینمایی فارابی، 19، (2)، (پیاپی74)، بهار، صص 12- 3012.
- توبین، امی(1386)، راننده تاکسی، ترجمۀ محمد شهبا، تهران، نشر هرمس.
- زین، هاوارد(1390)، تاریخ آمریکا از 1492 تا 2001، ترجمۀ مانی صالحی‌علامه، تهران، نشر کتاب‌ آمه.
- ژیژک، اسلاوی(1389)، پنج نگاه زیرچشمی به خشونت، ترجمۀ علی‌رضا پاکنهاد، تهران، نشر نی.
- سیل، پاتریک و مورین مک‌کانویل(1381)، انقلاب 1968 فرانسه: نگرشی بر جنبش دانشجویی فرانسه، ترجمۀ حسین بخشنده، تهران، نشر سرایی.
- فرکلاف، نورمن(1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، مترجمان فاطمه شایسته پیران...[و دیگران]، تهران، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- مرکیور، ژوزه گیلیرمه(1389)، میشل فوکو، ترجمۀ نازی عظیما، تهران، نشر کارنامه.
- میلز، سارا (1388)، گفتمان، ترجمۀ فتاح محمدی، زنجان، نشر هزارۀ سوم.
- هارلند، ریچارد (1380)، ابرساختگرایی: فلسفة ساختگرایی و پساساختگرایی، ترجمۀ فرزان سجودی، تهران، نشر حوزۀ هنری.
- هیوارد، سوزان(1388)، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمۀ فتاح محمدی،تهران، نشر هزارۀ سوم.
- یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس(1389)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران، نشرنی.
 
- Ebert, Roger. (2004). Home page, (Last modified:27 November 20016). http://www.rogerebert.com/reviews/great.movie-taxi-driver-1976  
- Kendrick, James(2009). Film Violence: History, Ideology, Genre. London ang New York: Wallflower Press.
- Schrader, Paul (1976). Interview by Richard Thompson, published in film comment magazine, march- April: 13-19.
 - Slocum, J.David(2001). Violence and American Cinema. New York and London: Routledge.