تحلیل انگاره‌های پسااستعماری در نمایشنامۀ کلیدداران اثر میلان کوندرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکدۀ هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران.

چکیده

مطالعات پسااستعماری یکی از حوزه‌های مطالعات جدید در مورد کشورهای جهان سوم است؛ و نگرشی است انتقادی به مجموعۀ رهیافت‌های نظری که با تأکید بر پیامدهای استعمارگرایی به تحلیل گفتمان استعماری می‌پردازد. شناخت دیدگاه کلی پسااستعماری، نیازمند بررسی و تطبیق در آثار هنری و ادبی است که معرفتی را در پاسخ به آن به وجود می‌آورد. در این مقاله، تحلیل پسااستعماری در نمایشنامۀ کلیدداران، نخستین اثر نمایشی میلان کوندرا، مورد بررسی قرار گرفته است. نمایشنامۀ کلیدداران در سال 1961 نوشته شده است. کلیدداران زمان جنگ جهانی دوم را ترسیم می‌کند. در این مقاله مؤلفه‌های پسااستعماری در نمایشنامه مورد کنکاش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postcolonial Analysis of Milan Kundera’s Works Focusing on the Play the Owner of the Keys

نویسنده [English]

  • Toktam Nobakht
MA in Dramatic literature, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Postcolonial study is one of the new research areas regarding countries of the Third World. It is also a critical view of the set of theoretical approaches that analyze the colonial discourse by focusing on the consequences of postcolonialism. Understanding the general viewpoint of postcolonialism requires surveying and comparing artistic and literal works which will yield cognition and knowledge. In this article, postcolonial analysis has been investigated in Milan Kundera’s first play called The Owner of the Keys. The Owner of the Keys was written in 1961 and depicted the situation at World War II. In this paper, postcolonial components are studied in this novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postcolonial
  • play
  • The Owner of the Keys
  • Milan Kundera
 
-         سزر، امه(1356)، گفتاریدرباباستعمار، ترجمۀ منوچهر هزارخانی، تهران، انتشارات نگاه.
-         سلدون، رامان و ویدوسون، پیتر (1372)، راهنماینظریهادبیمعاصر، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، طرح نو.
-         کات، دیوید (1357)،فانون، ترجمۀ ابراهیم دانایی (رضا براهنی)، تهران، انتشارات خوارزمی.
-         کوزنزهوی، دیوید (1380)، فوکودربوتهنقد، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز.
-         کوندرا، میلان (1390)، کلیدداران، ترجمۀ نفیسه موسوی، چ 4، نشر قطره.
-          ممی، آلبر (1349)، چهرۀاستعمارگر،چهرۀاستعمارشده، ترجمۀ هما ناطق، تهران، شرکت سهامی انتشار.
-         نوذری، حسینعلی (1379)، پست‌مدرنیتهوپست‌مدرنیسم: تعاریفونظریه‌ها،تهران، انتشارات نقش جهان.
-         هوراکس، کریس  (1379)،فوکو (قدم اول)، ترجمۀ پیام یزد‌انجو، تهران، نشر و پژوهش شیرازه.
 
 
 -Achebe, Chinua (1978) Anthills of the Savannah, New York, Doubleday.P.39.
- Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth and Helen Tiffin (eds.) (1995)The Post Colonial Studies Reader, London, Routledege. P.283.
 -Foucault, Michel (1978), Politics and the Study of Discourse Ideology and Consciousness, No.3 ,P.180.
-  Gandhi, Leela (1998) Postcolonial Theory, Edinburgh University Press. Interpretations of Culture, Basingstoke, Macmillan Education.
 - Gramsci, Antonio (1971) The Prison Notebooks: Selections, trans. And ed Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith ,New York: International Publisher.P.24.
 -Porter, Dennis)1979 ( Orientalism and its Problem , in Colonial Discourse and Post - Colonial Theory, op. cit. pp. 150-161.
 - Spivak, Gayatri Chakravorty (1998) Can the Subaltern Speak , in C., Nelson & L., Grossberg, Marxist.