بررسی نشانه شناسی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران

چکیده

در آیین تعزیه، موسیقی به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد: 1- موسیقی آوازی، 2 موسیقی سازی یا
غیرآوازی. موسیقی مذکور، موسیقی ایرانی است که دارای ژانرهای متعددی است. در این مقاله که به روش
توصیفی  تحلیلی به نگارش درآمده، موسیقی آیین تعزیه به مثابه کی متن، که از لایه های مختلف شکل
گرفته، براساس نظریه نشان هشناسی لای های مورد بررسی قرار گرفته است. با ت یکه بر نشان هشناسی لایه ای
می توان کلیه لایه های متفاوت پدیدآورندة کی متن چند رسان های را در تعامل با کیدیگر و در نظام شبکه ای، که
تولید و دریافت متن را ممکن کرده است، بررسی کرد. مفاهیم بنیادین نشان هشناسی لای های مانند متن، بافت،
باف تسازی، بافت زدایی و ساختار سلسله مراتبی متن، چارچوب اصلی مباحث این مقاله را شکل می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semiotic Analysis of Iranian Music in the Drama of Ta’ziyah

نویسنده [English]

  • sadegh Rashidi
M.A. in Theater
چکیده [English]

In Ta’ziyah ceremony, music is employed in two forms: 1. vocal music, 2. instrumental music. In fact,
this is the Iranian music including various genres. Music and elegy singing are the most salient elements
of Ta’ziyah. In this article, this type of music plus all its detailed features have been analyzed
based on the theory of Stratificational Semiotics. Based on this theory, one can study all different
strata of a multimedia text, which my consist of acoustical strata including verbal, musical, environmental
sounds, as well as meaningful silence, in addition to visual strata such as line, image, and the
like. Accordingly, in this descriptive-analytic research, Ta’ziyah is accounted as a text consisting of
different strata which together compose a texture in which music is an important strata. Furthermore,
the basic concepts of stratificational semiotics like text, texture, contextualization, decontextualization,
the hierarchical structure of the text, etc., make the fundaments of this analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Music
  • Ta’ziyah
  • Stratificational Semiotics