فرم ترکیبیِ نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران، شهر تهران

چکیده

مبحث فرم در موسیقی را می توان هم از نظر خُرد ساختاری و هم از نظر کلان ساختاری بررسی کرد. از
نظر کلا نساختاری، در فرهنگ های موسیقاییِ مختلف، فرم های معینی وجود دارد که از پیوستن چند قطعة
مشخص تشکیل م یشوند. این فرم های ترکیبی در ادبیات قوم موسیق یشناسی معمولاً «سوئیت » یا «سیکل »
نامیده می شوند، اما در مورد موسیقی ایرانی و به تأسی از رسالات قدیمیِ این نوع موسیقی، می توان آن را
نوبت نامید. فرم نوبت یکی از مه مترین فرم ها در موسیقی های کلاسیکِ حوزة ایرانی – عربی – ترکی است،
اما همچنین می توان آن را در موسیقی های مردمی، به خصوص موسیقی های مردمیِ فرهنگ های ایرانی، یافت.
اصلی که بر اغلب نوبت ها در موسیقی های کلاسیک حکمفرماست عبارت است از ایجاد تنش و آرامش به طور
متوالی. برخی از نوبت های مردمی از این اصل تبعیت نم یکنند، اما برخی دیگر، به ویژه نوبت هایی که در مراسم
شادمانی اجرا م یشوند، کاملاً با این اصل تطابق دارند؛ هرچند جهت توالی تنش و آرامش در آنها با جهتِ این
توالی در نوبت های کلاسیک متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compound Form in Folk Music of Iranian Culture

نویسنده [English]

  • sasan fatemi
Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Fine Arts, Tehran University
چکیده [English]

The musical form can be studied on micro as well as macro structural level. On macro structural level,
there are, in different musical cultures, some fixed forms which consist of the succession of several
definite pieces. In ethnomusicological literature, these kinds of form are named suite or cycle, but in
the case of the Iranian music and according to the vocabulary of the old treatises of music, one can
call them nowbat. Nowbat is a very important form in different kinds of classical music in the Middle
East, but one can find it as well in the popular music of this reagion, especially in Iranian culture. The
majority of nowbats, in classical music and in popular music as well, follows the principle of generating
successively the tension and the relaxation, although the direction of this succession is different
in these two kinds of music. In any case, there are also some kinds of popular nowbat which do not
follow this principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suite
  • Nowbat
  • Classical Music
  • Folk Music