پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان انگلیسی، دانشگاه اراک، شهر اراک، استان مرکزی

چکیده

چکیده
در روای تشناسی، کانونی شدگی به زاویة دیدی اشاره دارد که مخاطب از درون آن، حوادث و اتفاقات داستان
را م یبیند و فضای روایت، افکار، احساسات، آلام و نگرشهای شخصی تها را درک م یکند. از آن گذشته،
یان ) 1996 ( در نظریه کانون یشدگی خود اصطلاح «پنجر ههای کانون یشدگی » را مطرح می کند. بر طبق نظر
یان، در پنجره های کانونی شدگی، راوی و کانو نکنندگان پنجره هایی خیالی به سوی حوادث و اتفاقات روایت
می گشایند. همواره باز شدن این پنجره ها توأم با ظهور علامت هایی است. براین اساس، در این مقاله نگارنده
تلاش می کند تا به بررسی فیلم ساعتها از منظر پنجره های کانون یشدگی بر طبق مدل یان ) 1996 ( بپردازد.
سئوالی که این مقاله سعی در پاسخ دادن به آن دارد این است که چه الگو هایی منجر به جا به جایی پنجره های
کانونی شدگی راوی می شود؟ یا به تعبیری دیگر، چه نشانه هایی به هنگام باز شدن هر یک از پنجره های راوی
در فیلم ظاهر می شود؟ در نهایت خواهیم دید که مهمترین ابزارهای ارتباط دهنده پنجره های راوی به یکدیگر
عبارتند از: 1. صداها، اعم از موسیقی فیلم، صداهای طبیعت و محیط، صداهای مربوط به خانه ها، صدای
شخصیت ها و صدای ساعت؛ 2. نمادهای ارتباط دهنده مانند گل، رمان خانم دالووی و کیک؛ 3. کارها، حالات
و یا جملات مشترک شخصیت ها؛ و 4. عوامل متفرقه مانند تیتراژ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Windows of Focalization: Study of “Windows of Focalization” of Narrator Mechanism in Movie, The Hours by Stephen Daldry

نویسنده [English]

  • Hoda hessami
M.A. in English Language
چکیده [English]

Focalization is a narratological element referring to the angle from which we see the events of the
story. Besides, Jahn (1996) introduces the term “windows of focalization” in which it is as if narrator
and focalizers open imaginary windows to the story world. Opening of these windows is always
accompanied with devices. Accordingly, this article aims at analyzing the movie, The Hours according
to Jahn’s model of focalization. The question which this paper concerns is: what are the signs or
devices which cause the windows of focalization of the narrator switch? As a result, the findings show
that the most important patterns of switching are: 1. Sounds including the music of the movie, sounds
from nature or environment, sounds related to houses, sounds and voices of people, and sounds of
clocks. 2. Cohesive symbols such as flowers, the novel, Mrs. Dalloway, cake, and so forth. 3. What
characters say or do or show in common. 4. Other markers like titling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Windows of Focalization
  • Narrative
  • Narrator
  • The Hours
  • Focus 2