بررسی تأثیرات روان‌پالایی در موسیقی و ادبیات نمایشی و بازتاب آن درنقاشی و گراوورسازی غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی تأثیرات کاتارسیس (روان‌پالایی)، در هنر موسیقی و ادبیات نمایشی از یک سو و بازتاب آن در هنر نقاشی و گراوورسازی غرب از دیگرسو می‌باشد. در واقع باید اذعان داشت که این موضوع فقط در نمایشنامه‌نویسی شکل نگرفته است، بلکه اثرات آن را در دیگر هنرهای شنیداری و دیداری نیز می‌توان مشاهده کرد. بدین منظور برای راه‌یافتن به تأثیراتی که این مهم در هنرهای گوناگون به‌ویژه در هنرهای یاد‌شده از خود باقی می‌گذارد، ابتدا به سؤال اصلی این پژوهش پاسخ داده می‌شود، که آیا ویژگی‌های روان‌پالایی یا به دیگر سخن همذات‌پنداری، منحصراً در فضای ادبیات نمایشی خود را به مخاطب عرضه می‌دارد، یا می‌توان عوامل تأثیرگذار آن را در هنرهای دیگر نیز مشاهده نمود؟ سپس دربارۀ یافته‌ها و نتیجۀ حاصل آمده، باید گفت که این مقوله تنها در زمینه‌های مطروحه خود را نشان نداده است بلکه جای پای آن را در بسیاری از هنرهای دیگر به خصوص در بستر هنرهای تجسمی نیز می‌توان دید. روش تحقیق: توصیفی- تحلیلی است و گردآوری منابع کتابخانه‌ای و در برخی موارد استفاده از فضای اینترنتی معتبر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Features of Catharsis in Music and Dramatic Literature and its Reflection in Western Painting and Printmaking

نویسنده [English]

  • Jalaleddin SoltanKashefi
چکیده [English]

The purpose of writing this article is to analyze different factors and features of catharsis in music and dramatic literature and the influence of it in creating narratives and play scripts and also its impact on visual arts particularly in western painting and printmaking. In fact, catharsis is not only found in dramatic literature or poetry, but we could witness its impact on both audio and visual arts. Therefore, in order to recognize and comprehend the factors and influences of catharsis in different art forms (particularly painting and printmaking), we have to first answer the key question of this research which is whether the elements of catharsis only feature in dramatic literature and play scripts or we can also perceive its appearance in other forms of art. Regarding outcomes and conclusion, we found out that catharsis has not only appeared in dramatic literature, theatre or cinema but its footsteps can be seen in music, painting, printmaking, bas relief, sculpture and many more different forms of arts. As a result if we consider factors and features of catharsis have been presented in showcasing different stages of a play script, theatre or cinema, or in the span of a piece of music, hence this element has been featured in painting by single or multi panel canvases or it has been conveyed to the audience by one or more copies of printmaking (gravure) or by one or more than one panels in bas-relief (storytelling bas-relief) or by using one or multiple numbers of sculptures -which are positioned in one place together-. Research method: Analytic –Descriptive. References are from library resources and in some cases from reliableinternet websites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catharsis
  • Purification
  • Music
  • Dramatic Literature
  • identification
  • Painting and printmaking
- آریانپور، عباس، کاشانی، منوچهر، (1365) ، فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران: امیر کبیر.
- ارسطو، (1357) ، ارسطو و فن شعر، ترجمۀ عبدالحسین زرین کوب، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.
- پاکباز، رویین، (1378) ، دایره المعارف هنر، چاپ اول، تهران: فرهنگ معاصر .
- صلیبا، جمیل، (1366) ، فرهنگ فلسفی، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ اول، تهران: حکمت.
- فورد، اندرو، (۱۳۸۹)، ارسطو یک شاعر، انتشارات دانشگاه اکسفورد، خبرگزاری مهر، 28 /دی.
- هومر ، (1375) ، اودیسه، ترجمۀ سعید نفیسی، چاپ یازدهم ، تهران: علمی و فرهنگی.
- هومر، (1377) ، ایلیاد، ترجمۀ میرجلال الدین کزازی، چاپ اول، تهران: مرکز.
- Bersier,Jean-E,1963.La Gravure (les Procedes – L,Histoire) Edition: Berger – Levrault, Paris
- Durant, Will, 1962,Histoire de la Civilisation, LApogee du Christianisme, Traduction de Georges waringhien, Paris : Editions Rencontre, vol xII
- Durant, Will, 1963,Histoire de la Civilisation, LApogee du Christianisme, Traduction de Georges waringhien, Paris : Editions Rencontre, vol xIII
- Ford Andrew, Princeton, University/Department Classics
- Grabowski,Beth& Bill Fick.2009,Published by Laurence KingPublishing,united Kingdom. London http://www.google.com/Aristotle
- Hughes,Ann d,Arcy & Hebe Vernon – Morris,2008,Print Making,Published and distributed by Rotovision, Switzerland
http://www.google.com/Catharsis-
- The New Oxford Dictionary of English, Edited by Judy Pearsall, 1999, Printed in the United Stated of America. The Oxford – Duden German Dictionary, German – English/English – German- Edited bay the Duden redaction and the German Section of the Oxford University Press. Dictionrary Department, Chief Editors w. Scholze – Stubenrecth, J. B. Sykes, Second Edition, Edited by M. Clark – O. Thyen 1999.
- The Oxford – Hachette French Dictionary, Scond Edition,French – English. English – French Edited by Marie – Helene Correart . Valerie Grundy, Oxford New York Toronto. Oxford University Press, 1997, Printed on acid – free Paper in the United States of America.