بررسی هویت شخصیت‌های نمایشنامۀ نفرین طبقۀ گرسنه اثر «سم شپرد» بر اساس نظریات «ژاک لکان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار عضو هیئت علمی دانشکدۀ سینما و تئاتر ، دانشگاه هنر تهران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشکدۀ سینما و تئاتر، دانشگاه هنر تهران

چکیده

در این مقاله، نمایشنامۀ نفرین طبقۀ گرسنه اثر «سم شپرد» مورد تحلیل و هویت شخصیت‌های اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شخصیت‌پردازی یکی از مشخصه‌های کلیدی در ادبیات نمایشی است که در این نمایشنامۀ شخصیت‌محور اهمیت بیشتری می‌یابد. برای یافتن علت عملکرد شخصیت‌ها، تحلیل هویت آن‌ها از طریق روانکاوی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و برای این منظور، نظریه‌های «ژاک لکان» سنگ محک مناسبی می‌باشند. "لکان"  "هویت"  را ازهم گسیخته و شکل‌گیری آن را در اثر درهم‌تنیدگی سه امر "خیالی" ،"نمادین" و "واقع" می‌داند. این "هویت" همواره دارای "فقدانی" غیر‌قابل جبران است. شخصیت‌ها از "خشونت" موروثی در وجودشان رنج می‌برند و به همان میزان، درگیر "خودشیفتگی" هستند. نفرین طبقۀ گرسنه زندگی خانواده‌ای آمریکایی‌ست که اعضای آن براساس هویتی اکتسابی از خانواده و جامعه، در کنش و بر هم کنش با یکدیگر، باعث فروپاشی بنیان خانواده می‌شوند. آن‌ها برای ازبین بردن «فقدان » وجودی‌شان تلاش می‌کنند؛ از خشونتی که به ارث برده‌اند، به‌عنوان سلاحی برای ارضای خواسته‌های خود استفاده می‌کنند؛ در مواجهه با حقیقت زندگی، از درک و قبول آن عاجز بوده و دچار «روان‌ضربه » می‌شوند؛ برای فرار از خود، یا قصد ترک وطن می‌کنند، یا خود را با "دیگری" "همانند" می‌سازند، و یا به آغوش مرگ پناه می‌برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Identity in Sam Shepard’s Curse of the Starving Class Based on Jacques Lacan’s Theory

نویسندگان [English]

  • Shirin Bozorgmehr 1
  • Sahar Meshginqalam 2
چکیده [English]


In this paper, Curse of the Starving Class, a play by Sam Shepard, has been studied and the identities of the characters have been analyzed based on Jacques Lacan’s theory. Sam Shepard, a contemporary American playwright, has had a close look at the characters and the question of their identity, mood of actions, and psychic problems have always been a griping subject for Shepard to deal with. For this purpose, Shepard has used dialogues as a firm ground to rely on and beside them, he has got help from the actions that the characters perform. On the other hand, Lacan has built his theories on the basis of language and he believes that the psychoanalysis of human beings lies in the analysis of the language they use.Therefore, the psychoanalysis of the dramatic character is analyzing the dialogues. In order to realize how the human psyche works, Lacan has formulated three Orders. These three orders (Imaginary, Symbolic, and Real) get effects from and in return, affect each other. These effects are the ways that the Identity is shaped. Lacan considers Identity as a non-coherent being which for its so-called unity, depends on different factors. In this project, the goal is to derive the characteristics of each of the Orders in the dramatic characters and to show how they work in order to form the Identity. Some of the characteristics looked for in the dialogues are: Lack, Desire, other/Other, Jouissance, drive, Identification, Aggression, Narcissism, the Mirror Stage, Trauma, and Hysteria. In Curse of the Starving Class, a continuous lack surrounds Identity and it can never be freed. The family members hold these lacks and as they have been tired of the sufferings, they want to change their lives. The characters are filled with the aggression that they have inherited from the previous generations and in return, they make the others suffer from this violence as well. Not being able to achieve to a real wholeness, they misjudge their beings as a unique and united one and reject any oppositions to this manner. In the effect of this aggression, they become obsessed with themselves and deal with their narcissism. The play shows the life of an American family that its members, based on the identities they have gained from the society and each other, in their actions and reactions, ruin the family union. They have been trying really hard to solve their intrinsic lacks and in effect, use their inherited violence as a weapon to satisfy their desires. They are not complete. Therefore, not being able to help the other members, they separate their lives. They see their proper happiness in different things and try to achieve that. However, when they come across the reality of life, they cannot accept it and suffer from Trauma. As they want to escape from themselves, some intend to escape from their country and develop another “dream land”; some identify with others, and one lays hysterically in the hands of death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sam Shepard
  • Jacques Lacan
  • Identity
  • Lack
- استاوراکاکیس، یانیس (۱۳۹۲)، لکان و امر سیاسی، ترجمۀ محمدعلی جعفری ، چاپ اول، تهران: نشر ققنوس.
- ژیژک، اسلاوی (۱۳۹۰)، از نشانگان خود لذت ببرید، ترجمۀ فتاح محمدی ، چاپ دوم، زنجان: نشر هزارۀ سوم.
- ژیژک، اسلاوی (۱۳۹۲)، چگونه لکان بخوانیم، ترجمۀ علی هروزی، چاپ اول، تهران: نشر رخ داد نو.
- شپرد، سام (۱۳۹۲)، نفرین طبقۀ گرسنه، ترجمۀ منوچهرخاکسار هرسینی، چاپ دوم، تهران: انتشارات افراز.
- فورتیه، مارک (۱۳۸۷)، مقدمه‌ای بر تئوری/تئاتر، ترجمۀ علی ظفر قهرمانی‌نژاد، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
- کریچلی، سایمون (۱۳۹۱)، لویناس و سوبژکتیویتۀ پساواسازانه، ترجمۀ مهدی پارسا، سحر دریاب، چاپ اول، تهران: نشر رخ داد نو.
- هومر، شون (۱۳۹۲)، ژاک لکان، ترجمۀ محمدعلی جعفری، سید محمد ابراهیم طاهائی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.

-Apollon, Willy, Bergeron, Danielle, Cantin, Lucie, edited by: Hughes, Robert, Ror Malone, Kareen, 2002, After Lacan-Clinical Practice and the Subject of the Unconscious, State university of New York Press.
- Brodersen, Elizabeth, Paller Michael, Melcon, Margot, Words on Plays, 2008, April 25-May 25, American Conservatory Theater, 1-52.
- Evans, Dylan, 2006, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, London and New York, Routledge, Taylor & Francis e-Library.
- Glowinski, Huguette, Marks, Zita M., Murphy, Sara, 2001, A Compendium of Lacanian Terms, London, New York, Free Association Books.
- Harris Smith, Susan, 1988, Estrangement and Engagement: Sam Shepard's Dramaturgical Strategies, Journal of Dramatic Theory and Criticism, Volume 3, Issue 1, 71-84.
- Hosseini-Maasoum, Vahdati, Mahnoosh, 2012, The Postmodernist Rendition of Myth in the Selected Plays of Sam Shepard, International Journal of Humanities and Social Science, Volume 2, Number 21, 246-255.
- Roudane’, Matthew, (2002), The Cambridge Companion to Sam Shepard, Repetition and regression in Curse of the Starving Class and Buried Child, Adler, Thomas P., Cambridge, first edition (111-122).