نظریه ی خاطره-زمان هانری برگسون و تأثیر آن بر روایت در سینمای معاصر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سینما، دانشکده ی سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد سینما، دانشگاه سوره، مدرس حق التدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

مفهوم زمان و ماهیت آن، همواره چون معمایی تاریک و جذاب در برابر اندیشه ی آدمی رخ می نماید و سردرگمی و نیافتن پاسخی روشن برای این معما، دلیل جذابیت عامل زمان برای انسان ها بوده است. این مقاله قصد دارد تا علاوه بر تبیین و تحلیل مباحث معاصر در حوزه ی زمان و خاطره، به تأثیری که تأملات نظری جدید این حوزه بر روایت در سینمای مدرن ایران داشته، بپردازد.
این پژوهش بر آن است که نشان دهد سینمای مبتنی بر خاطرات، از عنصر زمان به گونه ای بهره می برد که تنها توسط آرای فلسفی کسانی چون هانری برگسون و ژیل دلوز، توانایی تحلیل جامع آن را دارد. در روایت سینمای مبتنی بر خاطرات، عواملی چون مبدأ روایت، زمان، قاب بندی و شرایط ذهنیت، اهمیت بسیاری می یابند و در برخورد این نوع روایت ذهنی با حافظه و خاطره، عواملی چون زمان پریشی و انواع رجوع به گذشته های بیرونی، درونی و مرکب مطرح می شوند. در این پژوهش، پس از توضیح مفهوم خاطره و زمان نزد برگسون و دلوز، تاثیرات و تغییراتی که این نگاه بر سینما و عنصر روایت در آن گذارده است بررسی، و در ادامه برخی از آثار سینمای معاصر ایران که ساختار روایی مدرنی دارند، با نیت دستیابی به الگویی واحد برای خوانش این نوع سینما تحلیل می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Henry Bergson’s Theory of Memory-Time and its Influence on Contemporary Iranian Cinema Narrative

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Rouhani 1
  • Emad Abooata Amlashi 2
چکیده [English]

In this research, at the first step the concept of memory and time are explained from Bergson and Deleuze’s perspective. Then the influences and changes caused by these ideas are explained as well. After that, it comes the analysis of some of contemporary Iranian films which have a modern narrative structure in order to formulate a single pattern for reading this kind of films.
Time as an experience of human life never has a steady sense for mankind. All the great thinkers and scientists have tried to find an answer for the big question time. In recent years, time and memory are favored topics among theoreticians and filmmakers. By having some of the most important ideas about these subjects in their minds, they focused on works which emphasis on the concept of time as an original experience in the process of observation. This point of view also can be traced in the serious works of Iranian cinema. In modern times, all the ideas about perception of time are influenced by Bergson and his followers’ ideas. Bergson did not believe in time as only a series of changes and alterations within the framework of an identity. He did not believe of moving in space as the best way of explaining time either. After Bergson, Gilles Deleuze continued the discussion about duration from his own stand point of view. He believes if the concept of durations be examined precisely, the result would be the fact that each part of time has its own moment and regarding its special way of happening has a unique quality, which makes it different from other moments. In the films influenced by Bergson and Deleuze ideas, narrative is based on the inner, subjective and qualified perception of time by the characters. As a result, narrative and all its elements alter in this kind of cinema. Film has an inevitable time cast and this time order imposes on the audience during the experience of watching film and the audiences cannot do anything to change the order and repetition of events. Most of the narrative process in film shaped by ordering and organizing the element of time. Many films have been made from a subjective point of view in Iranian cinema but only a few of them have memory of the past as their dominant theme. But in recent years, the production of these kind of films has increased and it shows the popularity of this perspective among Iranian filmmakers in recent years. In order to explain the result of research, four films have been selected because of their emphasis on concept of memory: The Pear Tree (Darush Mehjouie, 1996), Father’s farm (Rasoul Mollagholipor, 2002), Last Step (Ali Mosaffa, 2011) and The Yellow, Shallow Sky (Bahram Tavvakoli, 2012). In this research, after the analysis of contemporary philosophical ideas about memory-time and its influence on narrative in film, Iranian contemporary cinema has been analyzed from this stand point of view. This research aims at finding out how these kinds of films were successful to deliver these ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory and Time
  • Narrative
  • Henry Bergson
  • Gilles Deleuze
  • Iranian Cinema
- برانیگان، ادوارد (1386)، نقطه ی دید در سینما: نظریه ی روایت و ذهنیت در سینمای کلاسیک، ترجمه ی مجید محمدی، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- برگسون، هانری (1375)،
ماده و یاد؛ رهیافتی به رابطه ی جسم و روح، ترجمه ی علی قلی بیانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
- تروتزکی، فیلیپ (
1382)، زمان شدن، ترجمه ی امید نیک فرجام، کتاب ماه هنر، مهر و آبان، شماره ی  61 و 62، صفحات 90- 102.
- دلوز، ژیل؛ کولبروک، کلر؛ باگیو، رونالد (1390)،
ادراک، زمان و سینما، ترجمه ی مهرداد پارسا، نشر رخداد نو، تهران.
- دورانت، ویل (1386)،
تاریخ فلسفه، ترجمه ی عباس زریاب خوئی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
- شوارتس، سنفورد (
1382)، آنری برگسون، ترجمه ی خشایار دیهیمی، نشر ماهی، تهران.
- شیخ مهدی، علی (1382)،
جستاری بر زمان در تصویر سینمایی، کتاب ماه هنر، مهر و آبان، شماره ی 61 و 62، صفحات 138- 150.
- صلیبا، جمیل (1385)،
فرهنگ فلسفی، ترجمه ی منوچهر صانعی دره بیدی، نشر حکمت، تهران.
- عادل، شهاب الدین (1389)،
تحولات معاصر در مفهوم زمان سینمایی، نشر دانشگاه هنر، تهران.
- فروغی، محمدعلی (
1388)، سیر حکمت در اروپا، نشر هرمس، تهران.
- Deleuze, Gilles (1989) Cinema 2: The Time-Image, Hugh Tomlinson and Robert Galeta, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Deleuze, Gilles (1994)
Difference and Repetition, Paul. R. Patton, Columbia university of Chicago, Chicago.
- Prince, Gerald (2000)
On Narratology/ In Narrative Reader, Martin Macquillan, London and New York Rutledge, New York.
- Turetzky, Philip (1998)
Time, London and New York Rutledge, New York.