جستاری بر هستی شناسی مفهوم نمادین خانه در فیلم های داریوش مهرجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سینما، دانشکده ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

خانه در اندیشه های هستی شناسانه، مکان احراز هویت و نماد خویشتن انسان است. این مفهوم به مثابه ی بنیانی وجودی بر زمینه ای از تقابل سنت و مدرنیته در فیلم های داریوش مهرجویی، حضوری پرمعنا و مرتبط با شخصیت های فیلم ها دارد؛ این ارتباط تا جایی است که از شیوه ی بازنمایی خانه می توان به شناخت و تحلیلی از شخصیت ها دست یافت. در این پژوهش کوشش شده است مفهوم خانه در برخی از فیلم های مهرجویی برای تبیین شخصیت های در حال گذار از سنت به مدرنیته بررسی شود. از آن جایی که به باور داریوش شایگان، انسان شرقی (ایرانی) در برخورد با مدرنیته ی غربی دچار «گسست شخصیتی» و روان پریشی شده است، چهره ی زنان و مردان در تعدادی از فیلم های مورد بررسی ساخته ی مهرجویی نیز مرتبط با مفهوم هستی شناسانه ی خانه به نمایش درآمده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مشاهده ی فیلم ها گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که شیوه ی نمایش خانه در فیلم های مورد بررسی، بازنمایی هویت شخصیت های دچار روان پریشی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Essay on Ontology of Symbolic Concept of Home in Mehrjoui’s Movies

نویسندگان [English]

  • Yaser Bayat 1
  • Ali Sheikhmehdi 2
چکیده [English]

Human has a meaningful connection with his dwelling place. By upbuilding and constructing, he is seeking to find his foothold in the world. In other words, the home in which a man lives, is not just a few square meters of the land and a roof over his head, but it is a place of peace, rest and establishment of his being. Home gives to the man possibility of daydreaming and so, the man symbolizes his inner intentions and creates meaning through building home and making it in the form of artwork. Actually, human being appertains to the world and by building a home, he makes his affiliation palpable. On the other hand, first intention of home is meaning association. So, in the ontological thoughts, Home is the place of identification, authentication and symbol of the human self. It is worth noting, that the purpose of the home in this research is not its architectural and functional aspects, but here is concerned to meaning and concept of home; this refers to those aspects of home that originate of man as a meaning conceptualizer and differ from its instrumental and technical aspects. Therefore, Home as an ontological foundation has a meaningful presence in Dariush Mehrjui’s movies. On context of the conflict between tradition and modernity, this concept in his works is under influence of Dariush Shayegan’s thoughts. In this paper, the authors have attempted to describe and explain the concept of Home in Mehrjui’s movies and orientation of his movies characters in transition between tradition and modernity; the basis of Shayegan’s argument is the analysis of oriental/Iranian man in relation to the occident. He brings up this relation in context of our retardation or historical distance with west part of world. Also, the question in Dariush Mehrjui’s films is what the obligation of Iranian human is in confrontation whit demands of modern society. According to Darius Shayegan’s idea, eastern )Iranian( human has been suffered schizophrenia and psychosis in confronting with Western modernity that has shown in women and men faces and conditions of Mehrjui’s movies in related to privative or affirmative presence of Home. He settles in the group of filmmakers that created a critical stream in filmmaking known as the new wave of Iranian cinema in 1960 and 1970. Concepts such as “alienation”, “Schizophrenia”, “conflict between tradition and modernity”, and also “cultural conflict” are exposed in Mehrjui’s movies, concepts that we can find and study them in the works of Darius Shayegan. Theoretical framework in this study has two bases. The first is based on ontological search of the Home in works of thinkers such as Christian Norberg-Schulz, Amos Rappaport and Carl Gustav Jung and second base includes Dariush Shayegan’s ideas at study of condition and positioning of Iranian human in confronting or transition from tradition to modernity. Data analysis method in this study is adaptive- analysis and information gathering have been conducted by referring to the written sources and watching the Movies. The result of this study is that the how home in Mehrjui’s movies represents the orientation, identity, mood and mental condition of characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dariush Mehrjui
  • Dariush Shayegan
  • Home
  • Traditions
  • Modernity
- پیرحیاتی، محمد (1385)، مقدمه ای بر اساطیر، دفتر نشر و پژوهش سهروردی، تهران.
- زراعتی، ناصر (1375)،
مجموعه مقالات در معرفی و نقد آثار مهرجویی، ناهید، تهران.
- شایگان، داریوش (1371)،
بت های ذهنی و خاطره ازلی، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران.
- ــــــــــ (1378)،
آسیا در برابر غرب، امیرکبیر، تهران.
- ــــــــــ (1391)،
افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمه ی فاطمه ولیانی، فرزانفر، تهران.
- طالبی نژاد، احمد (1375)، «درباره ی شیرک» در
مجموعه ی مقالات در معرفی و نقد آثار داریوش مهرجویی، ویراستار ناصر زراعتی، انتشارات ناهید، تهران، صص 492- 510.
- عابد دوست، حسین؛ کاظم پور، زیبا (1388)، «صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی»، فصلنامه ی
گلجام، شماره ی 12، صص 123- 139.
- علایی، مشیت (1375)، «یادداشتی بر فیلم هامون» در
مجموعه ی مقالات در معرفی و نقد ِ آثار ِ داریوش مهرجویی، ویراستار ناصر زراعتی، انتشارات ناهید، تهران، صص 633- 637.
ِ- قلی زاده، حسن (1375)، «گاو، هالو، پستچی و سینمای مؤلف»، در مجموعه ی مقالات در معرفی و نقد ِ آثار داریوش مهرجویی، ویراستار ناصر زراعتی، انتشارات ناهید، تهران، صص 68- 83.
- محسنیان راد، مهدی (1385)،
ارتباطشناسی، سروش، چاپ هفتم، تهران.
ِ- مهرجویی، داریوش (1375)، «هامون: از زبان ِ داریوش مهرجویی» در مجموعه ی مقالات در معرفی و نقد ِ آثار داریوش مهرجویی، ویراستار ناصر زراعتی، انتشارات ناهید، تهران، صص 540- 543.
- نوربرگ-شولتز، کریستیان (1392)،
مفهوم سکونت: به سوی معماری تمثیلی، ترجمه ی محمود امیر یاراحمدی، آگه، چاپ پنجم، تهران.
- ولمان، راو (1375)، «گاو» در
مجموعه ی مقالات در معرفی و نقد ِ آثار ِ داریوش مهرجویی، ویراستار ناصر زراعتی، انتشارات ناهید، تهران، صص 179- 180.
- هایدگر، مارتین (1389)،
هستی و زمان، ترجمه ی عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، تهران.
- یونگ، کارل گوستاو (1392)،
انسان و سمبول هایش، ترجمه ی محمود سلطانیه، انتشارات جامی، چاپ نهم، تهران.
- یونگ، کارل گوستاو (1370)،
خاطرات، رویاها، اندیشه ها، ترجمه ی پروین فرامرزی، مؤسسه ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
- Chaudhury, R. (1984) Philosophy and Language: a Collection of Papers, Capital Publishing House, Delhi.
- Cooper, C. (1974) "The house as a symbol of self", reprinted in
The People, Place, and Space Reader (2014) edited by Jen Jack Gieseking, William Mangold, Cindi Katz, Setha Low, Susan Saegert, New York, pp. 168-172.
- Heidegger, M. (2001) "The Origin of the Work of Art" in
Poetry, Language, Tran. by Albert Hofstadter Harper ollins, New York, pp. 15-86.
- Rapoport, A. (1969)
House, Form and Culture. Foundations of Cultural Geography Series. Englewood Cliffs, NJ.