بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 استادیار دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، استان تهران

3 استادیار دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، استان تهران

4 کارشناس ارشد (مربی آموزشی) دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران

چکیده

چکیده
کارگردان مسئول و به وجودآورنده اصلی فیلم است. در کارگردانی فیلم، شناختِ تمامی عناصر بیانی سینما
بسیار اهمیت دارد. کارگردان فیلم انیمیشن و زنده می تواند به کمک شناختِ عناصر و تمهیدات خاص هر دو
رسانه، در تر یکب با تخیل خلاقانه خود، بر امکانات بیانی هر دو رسانه بیفزاید. در بُعد تولید، مهم ترین وظیفه
کارگردان، فراهم آوردن شرایطی است که گروه تولید بتواند تمامی تخصص و خلاقیت خود را هم سو با
اهداف پروژه به کار گیرد. هدف این تحقیق، یافتن نقش کارگردان در مدیریت مراحل و عوامل مختلف تولید،
و چگونگی نظارت کارگردان بر محورهای اصلی و فرعی مراحل تولید، در فیلم انیمیشن و فیلم زنده است، که
به شکل تطبیقی بررسی گردیده است. نتایج این مقاله بدین صور تاند: 1( شناسایی مراحل سه گانه تولید فیلم
انیمیشن و فیلم زنده، و مقایسه روش های تولید؛ 2( معرفی عوامل اصلی در تولید فیل مهای زنده و انیمیشن؛ 3(
مقایسه عهده داران مسئولیت در مراحل مختلف تولید و بررسی نقش، وظیفه و رابطه کارگردان با آنها؛ و 4(
بررسی و تحلیل تطبیقی نظارت کارگردان بر محورهای اصلی و فرعی تولید که مورد استفاده تهیهک‌نندگان،
مدیران تولید و کارگردانان در سینمای انیمیشن و زنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study and Analysis of the Operational Management Factors between Animation and Live-action Films (From a Director’s Standpoint)

نویسندگان [English]

  • mohammad ali safoora 1
  • mohammad taghi ashouri 2
  • kamran mohajer afshar 3
  • Seyed Badreddin Ahmadi 4
چکیده [English]

Abstract
The movie directors can be considered as the key creators, as well as the main bodies accountable
for movies. Therefore, having a deep knowledge and grasp of the fundamental expressive elements
of cinema, becomes a crucial requirement for the directors. The directors of live-action movies or the
animations can add to the expressive possibilities of both media if they deeply understand the specific
potentials of these two and combine them with their artistic creativity and imagination. From the film
production perspective, the main role of the director is to provide the necessary conditions in which
all the production team can utilize the best of their professional skills and creativities to materialize
and substantiate the goals of the project. So it can be concluded that the more extensive the role of
the directors in their films or the more they can bring the production team to their thoughts, the more
they can approach their mentality and concepts. The ternary stages of production are Pre-production,
Production, and Post-production. One of the differences between directing Animation films and live
action ones concerns the difference in the ternary stages of production. Complications of the stages of
production in Animation compared with live action films are due to the presence of many production
factors and artists who play different key roles. In the ternary stages of production and making an Animation
film, many persons who shall be referred to later perform many different processes and those
with more importance shall be investigated. Pre-production Stages such as selecting the production
factors, scheduling for the production stage and provisions are carried out in the pre-production-stage,
but the most important stage is creating the scenario. Writing this includes literary scenario or “screen
play”, directing scenario or “script”, and making illustrative scenario “story board”. The production
stage starts after the storyboard/ Leica reel (Pre-visualization) is prepared. Directing live action films
after the preliminary stages, during the pre-production stage, in the production stage starts with these
questions: Where should I put the camera? What should I tell the actors? What is the scene about? and
etc. These are the most important questions that the directors have to answer. But in Animation films,
the questions like these would be thought in advance, and in the storyboard. The aim of this research
is to ‘locate’ the position of the directors in managing various stages and aspects of the production
process and the ways they may supervise primary and secondary axis of the production project in a
comparative study between animation and live-action films. The outcomes of this paper include: 1)
Identifying and comparing the three stages of film production in animations and live-action movies;
2) Locating and categorizing the main production factors in animation and live-action films; 3)
Comparing and analyzing the roles and duties of the responsible in various stages of film production
and the pros-and-cons of their interaction with the director; and 4) A comparative investigation and
analysis of the director’s role in supervising primary and secondary axis of production in animation
and live-action films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Directing
  • Live-action film
  • Animated film
  • Production factors
  • Production stages
منابع
- اسلین، مارتین ) 1375 ( دنیای درا ، م ترجمه: محمد شهبا، فارابی، تهران.
- برتون، تیم ) 1379 ( برتون به روایت برتو ، ن ترجمه: بیژن اشتری، انتشارات الست فردا، تهران.
- بندازی، جیان آلبرتو، و سعید توکلیان ) 1379 ( مجموعه گفته ها و نوشته ها درباره سینمای انیمیشن 
بیداری رویاه،ا مک لار ، ن انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران، ص. 15 .
- بوردول، دیوید ) 1377 ( هنر سینم،ا ترجمه: فتاح محمدی، مرکز سینمایی فارابی، تهران.
- پسیان، ساسان ) 1376 ( بررسی سیستم کارگردانی و تهی هکنندگی در سینمای دیزن ، ی پایا ننامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، تهران.
- پسیان، ساسان ) 1388 ( تولید ناب انیمیشن؛ ضرورت پذیرش جهان ، ی مجموعه مقالات نخستین
همایش ملی انیمیشن ایران، انتشارات دانشکده صدا و سیما، تهران، صص. 24 و 25 .
- توماس، ساری ) 1383 ( فیلم و فرهن ، گ ترجمه: مجید اخگر، سمت، تهران.
- دوایی، پرویز ) 1364 ( فرهنگ واژه های سینمای ، ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
- دی. کتز، استیون ) 1385 ( کارگردانی فیلم، حرکت سینمای ، ی ترجمه: مجید شیخ انصاری، سمت، تهران.
- سعادتمند، روح الله ) 1387 ( بررسی مراحل تولید سریال و مجموعه انیمیش ، ن پایا ننامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- سلطانی، سیدحسن ) 1388 ( چالش های تولید انیمیشن در ایرا ، ن مجموعه مقالات نخستین همایش ملی
انیمیشن ایران، انتشارات دانشکده صدا و سیما، تهران، ص. 79 .
- شارف، استفان ) 1382 ( عناصر سینم،ا ترجمه، محمد شهبا و فریدون خامن هپور، چاپ دوم، هرمس،
تهران.
- شرمن، ار کی ) 1370 ( کارگردانی فیل ، م ترجمه: گلی امامی، انتشارات سروش، تهران.
- صفری، مسعود ) 1380 ( ارائه الگوی مناسب برای رشد انیمیشن در ایرا ، ن پایا ننامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- صفورا، محمدعلی ) 1385 ( مطالعه کارگردانی انیمیش ، ن طرح پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- فرنیس، مورین ) 1384 ( زیبای یشناسی انیمیش ، ن ترجمه: اردشیر کشاورز، دانشکده صدا و سیما،
تهران.
- لیندگرن، ارنست ) 1385 ( هنر فیل ، م ترجمه: حمیدرضا احمدی لاری، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی،
تهران.
- هادی امید، فائزه ) 1385 ( نقش کارگردان فنی در تولید انیمیش ، ن پایا ننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
تربیت مدرس، تهران.
- هالاس، جان ) 1371 ( زما نبندی در انیمیش ، ن ترجمه: محمد شهبا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
تهران.
- Bacher, Hans (2008) Dream Worlds, Production design for Animation, focal press.
- Bardin, Levi (1997) Content Analysis, Routledge , London.
- Catherine Winder, Zahra Dowlatabadi (2001) Producing Animation, focal press, USA.
- Milic, McConville, Lea, Yasmin (2006) The Animation Producers Handbook, Open University
press, Berkshire, England.
- Weber, Marilin (2000) Animation Scriptwriting (The writer's Road map), GGC, Canada.
- Wells, P. (2002) Animation: Genre and Authorship, Wallflower, London.