قابلیت های هنر اسلامی در موسیقی تصویر در بررسی نمونه ای دو اثر ساخته شده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
هنرهای اسلامی، دربردارندة گرایشی عقیدتی و بنیانی معرف تشناسانه اند. نگاه هنرمند در این جهان
درون گرایانه و حقیقت جویانه است. این خصوصیت با ویژگی ذاتی هنر موسیقی  که اساساً هنری تجریدی
است  در برخی عناصر مشابهت میی‌ابند. ویژگی های هنر اسلامی در تصویرپردازی به نوعی رمزگان سازی
وابسته است که خاص هنر اسلامی است. به همین دلیل باید هنر اسلامی و برابرسازی آن در موسیق یتصویر
را بر مبنای این رمزگان های تصویری مورد بررسی قرار داد. در سال های گذشته دو قطعه موسیق یتصویر
در ایران ساخته شد هاند که عناصر بیانی هنرِ مبتنی بر عرفان اسلامی در آنها، ب هعنوان اساس بیان تصویری
بهک‌ار رفته اند. این نمونه ها که به مفاهیم هنرهای اسلامی پرداخت هاند، نشا نگر این نکته اند که موسیق یتصویر
به عنوان یکی از پرمخاطب ترین و تأثیرگذارترین اشکال تصویرسازی در سینما و تلویزیون، م یتواند زمینه ای
مناسب برای بیان مفاهیم هنرهای درو نگرا مانند هنر اسلامی به حساب آید. بر همین اساس، این مقاله تلاش
دارد تا به بررسی قابلیت های هنر اسلامی در این شیوة تصویرپردازی بپردازد. بررسی این عناصر مانند
بنیان های خیال انگیز هنر اسلامی، نگاه نمادین به جهان پیرامونی، استفادة هنرمند از اندیشة عرفانی، کارکرد
موسیقی، و نیز چگونگی تأثیرگذاری بر مخاطب از طریق آشنایی با رمزگان های آشنای ذهنی آنها، نشان
می دهد که هنر اسلامی قابلیت های ویژه ای در عرصة تصویرپردازی رسانه ای دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Art Functionalities in Music Video Based upon the Sample Analysis of Two Iranian Videos

نویسنده [English]

  • amir hasan nedaei
چکیده [English]

Abstract
The Islamic arts have ideological basis and epistemological predilection. Artist’s look in such world is
introverting and truth-seeking. This trait is similar with music inherent, which is basically an abstract
art, in some elements. Music video phenomenon which has been introduced and widely extended
during the last decades can be an appropriate form in experiencing the imaginations of this term.
Music video is a combination of music, lyrics and visual forms of images. In different types of music
videos, all types of musics (Pop, Rock, Classical and folk musics, etc.) have been used. By studying
on Islamic art traits, the authors have found out that there are many expressing elements which have
potentialities for imaging. This way of imaging somehow depends on coding system which is among
the Islamic art’s specifications. So the authors decided to study the Islamic arts and their equivalents
in music video based on this pictorial coding. In previous years, two music videos have been made in
Iran which has used expressive elements of Islamic theosophical art as their basic expression forms.
These successful exemplars which have dealt with these issues of Islamic art demonstrate that music
video, as one of the most popular and affective forms in film and television imaging can be an appropriate
context for expressing introversion arts concepts, like Islamic arts. This article tries to study
on the capability of Islamic arts in this imaging form. Studying these elements, such as dream-like
basis of Islamic arts, symbolic look to visible world, artists’ use of theosophical thought, function of
music, and the way(s) of influencing the audience by introducing their familiar mental codes, show
that the Islamic arts include special features and capabilities in media imaging. The article tries to
recognize these features and capabilities in new ways of imaging, by studying and discussing on two
Iranian music videos, named In the Moon Embrace, Navaii. Music video is a manifestation of intelligence
which its short time causes elegance and brevity of expression. So in making a music video,
all of the rules can be used without emphasizing on any of them, and then discover new rules. Music
video is an experimental field. This phenomenon makes its world more specifically and wider year by
year, and therefore it may be one of the most flexible forms in the 21st century. The ability of music
video in shaping mental images, and its function in relation with music, makes a basis which expressive
spaces of music might have been objective. Emerged world of music does not follow the logic
of the real world, it comes from the human mind and effects on it. On the other hand, the Islamic arts,
take meanings from metaphysics to create forms of fantasies. It comes from deep inside of the artist
to recognize human and his/her place in the universe. This article tries to study on relations between
music and expressive elements of Islamic theosophical art in a phenomenon which is a common point
in music and image (music video). Therefore the artists can explore new areas to attract a wide range
of audiences.
Keywords: Islamic art, Music video

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic art
  • Music video
  • Theosophical art
منابع
- ابوطالبی، الهه ) 1382 ( بررسی مفاهیم نمادین رنگ ه،ا اداره کل پژوهش های سیما، تهران.
- احمدی، بابک ) 1371 ( از نشانه های تصویری تا مت ، ن نشر مرکز، تهران.
- بهار، مهرداد ) 1381 ( پژوهشی در اساطیر ایرا ، ن انتشارات آگاه، تهران.
- پاکباز، رو یین ) 1379 ( نقاشی ایرانی: از دیرباز تا امرو ، ز نشر نارستان، تهران.
- جنسن، ه . و. ) 1359 ( تاریخ هنر، ترجمه: پرویز مرزبا ، ن انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
- خزایی، محمد ) 1380 ( هزار نق ، ش مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران.
- سجادی، سیدجعفر ) 1379 ( فرهنگ اصطلاحات تعبیرات عرفان ، ی کتا بفروشی طهوری، تهران.
- شریفی، جواد ) 1382 ( درآمدی بر نمادپردازی در سینمای ایرا ، ن اداره کل پژوهش های سیما، تهران.
- شیرازی، فرصت الدوله ) 1367 ( بحورالالحا ، ن به اهتمام محمدقاسم صالح رامسری، انتشارات فروغی،
تهران.
- عراقی، فخرالدین ) 1335 ( دیوان )اصطلاحات صوفیه و لمعات،( به کوشش سعید نفیسی، تهران.
- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین محمد ) 1370 ( منطق الطیر )مقامات طیور،( به اهتمام سید صادق
گوهرین، انتشارات علمی و فرهنگی )وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی(، تهران.
- قرآن کریم ) 1387 ( ترجمه: سیدمحمدرضا صفوی )بر اساس المیزان(، دفتر نشر معارف، قم.
- کوپر، جی.سی. ) 1379 ( فرهنگ مصور نمادهای سنت ، ی ترجمه: ملیحه کرباسیان، نشر فرشاد، تهران.
- مراغی، عبدالقادرب نغیبی حافظ ) 1356 ( مقاصدالالحا ، ن به اهتمام تقی بینش، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
تهران.
 
- نسفی، عزیزالدین ) 1371 ( الانسان الکام ، ل تصحیح و مقدمه ماریژان موله، با پیش گفتار هانری کربن،
انجمن ایرا نشناسی فرانسه، تهران.
- الیاده، میرچیا ) 1385 ( رساله در تاریخ ادیا ، ن ترجمه: جلال ستاری، انتشارات سروش، تهران.
- یثربی، سیدیحیی ) 1387 ( عرفان نظر ، ی مؤسسه بوستان کتاب )مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی
حوزه علمیه قم(، قم.
- Banks, J. (1998) Monopoly Television: MTV’s Quest to Control the Music , Oxford: Westview
press.
- Carlsson, Sven E. (1999) Audiovisual Poetry or Commercial Salad of Images, www.zx.nu/
musicvideo/musicvideo.pdf, 07/07/2011.
- Goodwin, A. (1992) Dancing In the Distraction Factory: Music Television and Popular Culture
, University of Minnesota Press.
- Kaplan, E. Ann (1989) Rocking Around the Clock, Rutledge.
- Kinder, M. (1984) Music Video and Spectator: Television, Ideology and Dream , Film Quarterly,
Vol. 38, No. 1, University of California Press, PP. 2-15.
- Reiss, Steve; Feineman, Neil (2000) Thirty Frames per Second: the Visionary Art of the
Music Video , Adams.
- Vernallis, C. (2004) Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural Context, New York,
Columbia University Press.