خوانش فیلم “ ساحره“ از منظر مباحث لکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، استان تهران، شهر تهران

2 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
مقالة حاضر به تحلیل برخی دیدگاه های لکان در فیلم ساحره می پردازد. لکان نظریات متعددی را بعد از فروید
به حوزه روان شناسی وارد کرد. مفاهیمی مانند منِ چندوجهی، سه نظم خیالی و نمادین و واقعی، مرحلة آ یین ه،
دیگری، نرینگی، نیاز، خواست، میل و کثرت دال ها از مفاهیم لکانی هستند. این مفاهیم در بخش نخست با
عنوان مبانی نظری بررسی می شوند. بخش دوم مقاله به بررسی و تحلیل این فیلم بر اساس مفاهیم نام برده
اختصاص دارد. بر اساس خوانش لکانی، شخصیت اصلی فیلم، بهرام، نمایانگر منِ چندوجهی است و از مرحلة
آ یینه به درستی عبور نکرده است. رفتارهای او نشان دهندة علاقه به بازگشت به دورة نظم خیال یاند. رعنا،
شخصیت دیگر فیلم در جاهایی این میل را نشان می دهد. ورود رعنا و بهرام به عالم همدیگر، نوعی ورود به
زبان عالم آنهاست که نشانه از ورود به عالم نمادین از پیش موجود دارد. سکوت مادر بهرام و حس مرگ
ناشی از صحنة ارگ بم، ورود به «نظم واقعی » است. در این فیلم مردان به علاوة رعنا )تا مدتی( به سبب داشتن
قدرت، کمتر از زنان احساس اختگی میک‌نند. در نهایت، این بررسی نوعی تحلیل متنی برای شناخت هر چه
بیشتر لایه های ضمنی و پنهان فیلم را به دست می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of Lacan`s Concepts in “Sahereh”

نویسندگان [English]

  • farideh afarin 1
  • Ashraf Mosavilar 2
چکیده [English]

Abstract
This paper is allocated to consider Lacan’s concepts. Lacan as a psychoanalyst considered and invented
several different concepts in psychoanalytic cases. He believed that human’s psyche has been
made of three orders, which he called them, “Imaginary, Symbolic and Real orders”. He also (contrary
to Freud’s definition of “self”) emphasized on spited self and also on interesting terms that called others,
Phalluscenterism and the trilogy of “need, demand and desire”. Lacan defined Freud’s theories, in
Saussure words and language, the plurality of signifier in language is one of his new terms. He also is
called as a structuralism thinker, because he believed that the human’s unconsciousness is structuralized
like language. Therefore he emphasized on similarity between unconsciousness and language
structure. Lacan didn’t write any distinguished book or pamphlet during his career. There is just a
book entitled Ecrits which was his Ph.D. thesis. He just communicated through different seminars
with scholars and his followers. This psychoanalyst changed lots of his ideas during his career. In this
paper the authors explain Lacan’s concepts and apply them as analytic approaches. A comprehensive
framework for theoretical and thematic analysis is needed. So a Lacanian framework is made by using
his applyable concepts. Also his most common concepts have been used, because Lacan wrote so
complicated, and not many people understood him thoroughly. Then the authors searched these concepts
in Sahereh (a movie by Dawood Mirbaghery). This movie is not an “A” group movie, but today
cultural studies let critics study even a “B” group movie and also TV advertisement. The importance
of movie or artistic abject isn’t the main critic’s preoccupation, but making connection between theoretical
and practical aspects in film studies is more important for them. According to Lacan’s concepts
in Sahereh, the authors reach to some results. For example, one of the main characters in Sahereh
– called Bahram – shows his spilited self, conversely, Raana presents more balanced self. They got
married, and therefore entered to the worlds of each other, as well as the languages, etc. The silence
of Bahram’s mother and a sense of death which is implied through the Bam’s Shots (in Kerman) show
the Real order. Bahram hasn’t passed the mirror stage (which is between imaginary and symbolic
orders) thoroughly. Men in this movie feel and apply virility power more than women (except Raana).
Raana doesn’t show manhood lackage, till the middle of the movie. But at the end, this lackage hurts
her. According to this analysis, the authors find some new hidden meanings and interpretations. They
practically saw, as a conclusion, the application of psychoanalytic concepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lacan
  • Phsychoanalytic
  • Film studies
  • Sahereh
  • Lacan`s concepts
منابع
- استم، رابرت ) 1383 ( مقدمه ای بر نظری ه فیل ، م گروه مترجمان: به سرپرستی احسان نوروزی، سور ه
مهر، تهران.
- ایگلتون، تری ) 1385 ( نظریه ادب ، ی ترجمه: عباس مخبر، مرکز، تهران.
- برسلر، چارلز ) 1386 ( درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادب ، ی ترجمه: مصطفی عابدینی، نیلوفر،
تهران.
- برتنس، هانس ) 1384 ( مبانی نظریه ادب ، ی ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی، ماهی، تهران.
- بلزی، کاترین ) 1379 ( عمل نق ، د ترجمه: عباس مخبر، قصه، تهران.
- پین، مایکل ) 1383 ( فرهنگ اندیشه انتقاد ، ی ترجمه: پیام یزدانجو، مرکز، تهران.
- ژیژک، اسلاوی ) 1384 ( هنر امر متعالی مبتذ ، ل ترجمه: مازیار اسلامی، نشر نی، تهران.
- ژیژک، اسلاوی و دیگران ) 1385 ( آنچه همیشه می خواستید درباره لکان بدانید اما می ترسید از
هیچکاک بپرسی ، د ترجمه: مهدی پارسا، گام نو، تهران.
- سلدون، رامان و پیتر ویدوسون ) 1384 ( راهنمای نظریه ادبی معاص، ر ترجمه: عباس مخبر، طرح نو،
تهران.
- صابری، ایرج ) 1382 ( 25 سال سینمای ایران، فیلم های سینمای ، ی موزة سینمای ایران، بنیاد سینمایی
فارابی، تهران.
- کلینز، مری ) 1388 ( درسنامة نظریة ادب ، ی مترجمان: جلال سخنور و دیگران، اختران، تهران.
- گرین، کیت و جیل لبیهان ) 1383 ( درسنامة نظریه و نقد ادب ، ی گروه مترجمان، ویراستار: حسین
پاینده، روزنگار، تهران.
- کلرو، ژان پیر ) 1385 ( واژگان لکان، ترجمه: کرامت موللی، نشر نی، تهران.
- مکاریک، ایرنا ریما ) 1383 ( دان شنامة نظریه های ادبی معاصر، ترجمه: مهران مهاجر و محمد نبوی، آگه، تهران.
- لیدر، داریان و جودی گرووز ) 1387 ( لکان، ترجمه: محمدرضا پرهیزکار، چاپ و نشر نظر، تهران.
- هومر، شون ) 1388 ( ژاک لاکان، ترجمه: محمدعلی جعفری و محمدابراهیم طاهایی، ققنوس، تهران.
- هیوارد، سوزان ) 1381 ( مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه: فتاح محمدی، هزارة سوم، تهران.
- Stam, Robert & Others (1992) New Vocabularies in Film Semiotics, London & Newyork,
Routledge.