مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ، استان تهران

2 دانشیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
در این مقاله «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر متفاوت  و با توجه به دو رویکرد عمده به این نوع سینما
 بررسی شده است. دیدگاه نخست، که دیدگاهی حمای تکننده از این سینماست، در قالب بومی گرایی مورد
بررسی قرار گرفته است؛ و دیدگاه دوم، که نگاهی انتقادی به این سینما دارد، در قالب گفتمان شر قشناسی. هم
بوم یگرایی و هم شرق شناسی مربوط به حوزة گفتمان پسااستعماری اند که به عنوان چارچوب نظری مقاله از
آنها استفاده شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر در این باره بوده است که این دو رویکرد چگونه به تب یین
پدیدة هنریِ واحدی  چون «سینمای معنا گرای ایران »  می پردازند. فرضیة پژوهش به این صورت مطرح شده
است که دو رویکرد بوم یگرایانه و شرق شناسانه، این سینما را از دو بافت گفتمانی متفاوت تحلیل میک‌نند، اما
عملکردشان در نهایت هم سو است و اینها به نتایج مشابهی می رسند. برای تحقیق در این زمینه، سه فیلم مشهور
از این حوزة سینمایی، از دیدگاه های بومی گرایی و نیز گفتمان شر قشناسانه به صورت موردی بررسی شده و
نتیجه گیری این گونه بوده است که رویکردهای کاملاً متضاد مذکور، در جایی با یکدیگر همپوشانی مییابند که
تمایز بین فرهنگ های شرقی و غربی را از طریق دوقطبی سازیِ فرهنگی بازتولید م یکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Iranian Spiritual Cinema from Two Main Approaches: Nativism and Orientalism (Case Studies: Life and Nothing More, The Color of Paradise, So Close So Far)

نویسندگان [English]

  • bahareh ebrahimi 1
  • farzan sojoodi 2
چکیده [English]

Abstract
In this paper, the Iranian Spiritual Cinema has been analyzed from two approaches, the general and
major ones that critics take to study this cinema. The first approach has been described through ‘orientalism’
and the second one as ‘nativism’. Orientalism is a critical discourse which describes the
Iranian Spiritual Cinema as an ideological commodity for the western gaze. From this approach, this
kind of cinema represents the East, as a whole, and the eastern culture toward the politics of western
dominated cultural discourse. In this dominant discourse the eastern culture is described as the opposite
point of the western one. According to critics, it is not only the matter of cultural difference,
but also it produces some kind of hierarchical system between the East and the West, which leads to
stabilization of the dominant western culture and the marginal eastern culture. Therefore, this critical
point of view considers the movies of this cinema as the objects of reproduction of the hierarchical
cultural difference. In the other hand, nativism is a way that the nations or some groups of people,
determinate their own identity through it. In the beginning of nativism, it was some kind of responding
to the colonialism, so that the colonized nations could have their own independent identities
which have not been dictated by the colonizers. This kind of identification also has been used by black
Africans as a reaction against racism. But nativism, in general, is a method of identification for any
culture or community which has been ignored by the dominant powers. Thus, the nativists argue that
the Iranian Spiritual Cinema, just like any other aspects of Iranian culture, is a politic for emphasizing
their own specific cultural identity instead of the dominant western culture. Both of these approaches
have their theoretical origins in the postcolonial studies. So the framework of this paper is the postcolonial
theories, focusing on Edward Saeed’s definition of orientalism and Frantz Fanon’s description
of nativism. With considering both orientalism and nativism as two discourses, the main question of
this research is about the discursive operation of these discourses, on the Iranian Spiritual Cinema.
Three famous spiritual movies, which have been awarded in both Iranian and western film festivals,
have been chosen to be the case studies of this research. These are: The Color of Paradise by Majid
Majidi; Life and Nothing More by Abbas Kiarostamio; and So Close So Far by Reza Mirkarimi have
been analyzed from both of these two approaches- the supportive one as nativism and the other one
as an orientalistic criticism. At the conclusion, the article argues that orientalism and nativism, which
are from two different discursive contexts, have a same discursive function which is reproducing and
reconstructing the concept of ‘cultural difference’ between East and West. In fact both of these discourses
operate through producing the binary of West/East or western /eastern culture; so they both
just reproduce the subject of cultural difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientalism
  • Nativism
  • Iranian spiritual cinema
  • Cultural difference
  • Life and Nothing More
  • The Color of Paradise
  • So Close So Far
منابع
- اسفندیاری، عبداله ) 1384 ( مصادیق موضوعی سینمای معناگر،ا نامه های معنوی: مجموعه مقالات
نویسندگان مختلف درباره سینمای معناگرا، چاپ اول، بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- اسفندیاری، عبداله ) 1384 ( سینمای معناگرا چیست، ؟ نامه های معنوی: مجموعه مقالات نویسندگان
مختلف درباره سینمای معناگرا، چاپ اول، بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- اسفندیاری، عبداله ) 1384 ( درآمدی بر سینمای معناگر،ا نامه های معنوی: مجموعه مقالات نویسندگان
مختلف درباره سینمای معناگرا، چاپ اول، بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- اسلامی، مازیار و فرهادپور، مراد ) 1387 ( پاریس  تهران: سینمای عباس کیارستم ، ی چاپ سوم،
فرهنگ صبا، تهران.
- برتنز، یوهانس ویلم ) 1382 ( نظریه ادبی )مقدمات،( ترجمه: فرزان سجودی، چاپ اول، مؤسسه
انتشاراتی آهنگ دیگر، تهران.
- بروجردی، مهرزاد ) 1384 ( روشنفکران ایرانی و غر ، ب ترجمه: جمشید شیرازی، چاپ چهارم، نشر
و پژوهش فرزان روز، تهران.
- دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل ) 1387 ( میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتی ، ک ترجمه:
حسین بشیریه، چاپ ششم، نشر نی، تهران.
- سجودی، فرزان ) 1388 ( ارتباطات بین فرهنگی: ترجمه و نقش آن در فرایندهای جذب و طر ، د
نشانه شناسی: نظریه و عمل، چاپ اول، نشر علم، تهران.
- سلدون، رامان و ویدوسون، پیتر ) 1377 ( راهنمای نظریه ادبی معاص، ر ترجمه: عباس مخبر، چاپ
دوم، طرح نو، تهران.
- سعید، ادوارد ) 1386 ( شر قشناسی، ترجمه: لطفعلی خنج ، ی چاپ اول، مؤسسه انتشارات امیرکبیر،
تهران.
- علوی طباطبایی، ابوالحسین ) 1384 ( سینمای معناگرا و تب یین عالم هست ، ی نامه های معنوی: مجموعه
مقالات نویسندگان مختلف درباره سینمای معناگرا، چاپ اول، بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- فانون، فرانتس ) 1361 ( مغضوبین زمی ، ن ترجمه: ف. باقری، چاپ اول، انتشارات مولی، تهران.
- کریمی، جلیل ) 1386 ( "مقدمه ای بر مطالعات پسااستعماری"، فصلنامه فرهنگی/ ادبی/ اجتماعی زریبار،
دوره جدید ) 10 ( سال یازدهم، شماره 63 .
- گرین، کیت و لبیهان، جیل ) 1383 ( درسنامه نظریه و نقد ادب ، ی ترجمه: حسین پاینده و گروه مترجمان،
چاپ اول، نشر روزنگار، تهران.
- میلز، سارا ) 1382 ( گفتما ، ن ترجمه: فتاح محمدی، چاپ اول، نشر هزاره سوم، زنجان.
- یاری، منوچهر ) 1380 ( ساختارشناسی روایت قصه ها و متل های ایرانی و تأثیر آن بر سینمای
کیارستم ، ی همکنش زبان و هنر )مجموعه مقالات(، به کوشش فرهاد ساسانی، چاپ اول، سوره مهر،
تهران.
- Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin (1998) Key Concepts in Post-Colonial Studies
, London: Routledge.
- Fisher, Jean (2005) ‘The Syncretic Turn: Cross-Cultural Practices in the Age of Multiculturalism’
in Kocur, Zoya and Simon Leung (ed) Theory in contemporary art since 1985, UK:
Blackwell.
- Prakash, Gyan (1994) ‘Subaltern Studies as Postcolonial Criticism’ in The American Historical
Review, Vol. 99, No. 5, 1475-1490.