منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

2 استادیار گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

3 مربی گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

چکیده

علاوه بر تعریف رایج از منِ راوی، تعریف دیگری نیز برای این مفهوم قابل تصور است: روایت اول شخص به مثابه ی هرآنچه از ضمیر مؤلف برمی آید، فارغ از زبان شناسه ای اثر. با این نگاه می توان هر اثری را «روایت اول شخص» و محصول «منِ » مؤلف اثر دانست. این مقاله بر آن است حالت های گوناگون منِ فیلم ساز انیمیشن را تفکیک کند و در این مسیر از نظریه های اریک برن و اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل بهره می برد. پرسش نخست مقاله این است که مؤلف در هر مرحله از ساخت انیمیشن در کدام یک از «حالت های من» قرار دارد. برای پاسخ به این پرسش، فعالیت های تکنیکی و عمل خلاقه از یکدیگر تفکیک خواهند شد. پرسش دیگر مقاله این است که هنرمند برای ساخت اثر انیمیشن، از کدام یک از حالت های من خود استفاده می کند و تماشاگر را با چه زبانی مورد خطاب قرار می دهد. در بخش دیگر، با اشاره به نظریه های ژان پیاژه در روان شناسی رشد، میان ویژگی های ذهن و زبان کودک و وجه خلاقه ی پدیدآور انیمیشن نسبتی برقرار خواهد شد. در ادامه تلاش می شود سرشت متفاوت انیمیشن هایی که به دو جریان مهم تعلق دارند، یعنی انیمیشن های رایج داستان گو (با مخاطبان عام) و انیمیشن های گویای دنیای ذهنی شخص مؤلف، تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

I, the Narrator; Study of Author “Ego States” in Animation

نویسندگان [English]

  • Amin Malekian 1
  • Fatemeh Hosseini-Shakib 2
  • Sara Khalili 3
چکیده [English]

In terms of storytelling in the literature and cinema, “me, the narrator” and “first-person narrative” are familiar phrases used to describe certain categories of cinematic or fictional works. Another definition is also conceivable for the first-person narrative: the first-person narrative as anything arising from the author’s ego, regardless of the characteristic language of the work. In this sense, all works can be considered as a “first-person narrative”; the product of the author’s ego. In the familiar definition of the “narrator’s ego”, the word “ego” refers to a character of the story/work and in another definition, it refers to the author of the story/work. It can be said that the first definition is a subset of the latter definition. When an author chooses the first-person perspective storytelling, s/he is creating the narrator’s personality, just as all the characters in the story are being created by his/her mind. In other words, the story narrator’s personality has an “ego” in line with the “ego” of the creator, placed in second place compared to it. What is the precise meaning of the author’s ego? Does the ego have only one state? Or if there are different ego states, could we conclude that these ego states are at work at different stages of the work? Considering this, we refer to Eric Berne’s theory of “transactional analysis”, leading to questions such as: “What “ego states” are used in making an animation?” and “Which “ego states” are used by the author to shape different parts of an animation?” In continuation, a distinction is made between technical activities and creative ones. Another question raised is “Which “ego state” of the animation maker is possibly more active while creating different kinds of animations? It is then to be explained the different nature of mainstream narrative and more personal, individualized ways of storytelling. Referring to Piaget’s theory of cognitive development, a relationship is depicted between the characteristics of the child’s mind and language and creative aspect of the author of animation. In this part, the two types of speech are being considered, i.e. ego-centered speech and social speech. Applying these two terms, the language spectrum of the “me, the narrator” in animation is being studied, leading to a conclusion that each animation could be located somewhere on this spectrum, depending its utilization ratio of these two types of speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation
  • Narrative
  • Ego States
  • First-person Narrative
  • Me the Narrator
- آسابرگر، آرتور (1380) روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمه ی محمدرضا لیراوی، سروش، تهران.
- اخوان ثالث، مهدی (1344) از این اوستا، مروارید، تهران.
- امین پور، قیصر (1385) شعر و کودکی، مروارید، تهران.
- برن، اریک (1385) بازی ها، ترجمه ی اسماعیل فصیح، ذهن آویز، تهران.
- بوردول، دیوید؛ و کریستین تامسون (1390) هنر سینما، ترجمه ی فتاح محمدی، مرکز، تهران.
- پیاژه، ژان؛ و باربل اینهلدر (1368) روانشناسی کودک، ترجمه ی زینت توفیق، نی، تهران.
- سینگر، دورتی جی؛ و تریسی آ. رونسن (1360) کودک چگونه فکر می کند، ترجمه ی مصطفی کریمی، آموزش، تهران.
- گامبریچ، ارنست (1387) تاریخ هنر، ترجمه ی علی رامین، نی، تهران.
- لطف آبادی، حسین (1390) روانشناسی تربیتی، سمت، تهران.
- هریس، تامس ا. (1372) وضعیت آخر، ترجمه ی اسماعیل فصیح، فرهنگ نشر نو، تهران.
- Tobias, R. B. (1993) Twenty master plots (and how to build them), Ohio: Writer's Digest Books.
- Bruce F. kawin, Mindscreen: Bergman, Godard, and First-Person Film (Princeton: Princeton
University Press, 1978).