بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

چکیده

یکی از مفاهیم اجتماعی و فلسفی رایج در عصر جدید، مفهوم عقلانیت ابزاری است که تفاوت های مهمی با انواع عقل دارد و رواج آن به پیدایش سازمان های عقلانی یا همان نهادهای بوروکراتیک معاصر انجامیده است. مزایا و معایب غلبه ی عقلانیت ابزاری در جهان معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و هنرمندان معاصر بوده است و هریک کوشیده اند نسبت به این نوع از عقلانیت موضع گیری کنند. این تلاش ها به واکاوی بیشترِ زیستن در سپهر عقلانیت ابزاری در جوامع مدرن انجامیده است. در پژوهش حاضر ابتدا عقلانیت ابزاری به کمک آرای ماکس وبر تشریح و نشان داده می شود که چگونه به باور او عقل ابزاری در بستر عوامل تاریخی، در شکل گیری جوامع مدرن نقشی اساسی ایفا کرده است. سپس به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد که چگونه کنش های مبتنی بر هدف، به غلبه ی عقلانیت ابزاری می انجامند و چگونه عقلانیت ابزاری با آن انضباط و فرمانبرداری که پدید می آورد، محدود کننده ی کنشگر است و در نهایت در وجهی تراژیک، مقوّم مفهوم قفس آهنین خواهد بود. در ادامه، پس از اشاره به برخی از نمودهای عقلانیت ابزاری در هنر معاصر، با واکاوی سینمای استنلی کوبریک، نشان داده می شود که چگونه عقلانیت ابزاری و بحران حاصل از آن موضوع محوری این فیلمساز بوده است و تفاوت رویکرد او با سایر رویکردها چیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Instrumental Rationality Crisis and its Representation in Stanley Kubrick’s Cinema

نویسنده [English]

  • Ali Rouhani
چکیده [English]

This article tries to analyze the concept of instrumental rationality in Stanley Kubrick’s cinema. In order to perform the analysis, the idea has been got from German sociologist, Max Weber’s theories. In the first step, the meaning of the instrumental rationality has explained with the help of Weber’s theories. He believed that instrumental rationality plays a significant role in the formation of modern societies. Max Weber, one of the greatest sociologists, gave a detailed explanation for the causes of emergence and propagation of instrumental rationality. By introducing the concept of iron cage, he developed different aspects of instrumental or formal rationality so that this concept nowadays is a significant metaphor for understanding the modern world, even beyond the social sciences. The most important achievement of Weber in differentiating between rationality’s types is the emphasis on formal rationality. Formal rationality’s guideline, gains its legitimacy from referring to rules, laws and orders which have common functionality. He believed formal rationality is developed and matured in modern societies only because of using rationally functioning instruments in their most effective manner in modern societies. Weber believed that bureaucracy, the substantial part of modern management, is an example of instrumental rationality. He believed that the disenchantment and the total dominance of formal rationality in social life, and the decline of the other types of rationality and social interactions, is an irreversible path which permanently increases its own complexity from inside and places limitations on variety of options for the subject. He uses the iron cage metaphor to explain the captivity into the instrumental rationality frame works. He believed that in bureaucratic systems, mankind is inevitably imprisoned in the iron cage and no escape can be imagined. The development of the iron cage technically makes mankind more confined to boundaries. In contemporary art, along with the emergence of social crisis and tension, the instrumental rationality has been widely criticized. In the contemporary intellectual cinema, we can see the representation of critique of instrumental rationality. But only a few filmmakers have chosen the representation of instrumental rationality in modern world as their main focus and concern, one of these filmmakers is Stanley Kubrick. We can consider Max Weber’s metaphor of iron cage as the central and fundamental element of meaning in Stanley Kubrick’s cinema. By looking into Kubrick’s works, we can say that the problem which contemporary intellectuals call it instrumental or technological rationality or iron cage, is the pivotal issue in his mind and works. His films show an obvious difference between his approach and Weber’s toward the instrumental rationality crisis, Weber thought instrumental rationality is an inevitable and indispensable fate, but Kubrick strongly believes the destructive aspects of unconscious mind and claims that organizing and regulating human consciousness is impossible. Because of his different views on the subject, Kubrick has achieved different results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instrumental Rationality
  • Stanley Kubrick’s Cinema
  • Max Weber
  • Goal-oriented Action
  • Iron Cage
- اباذری، یوسف (1377)، خرد جامعه شناسی، طرح نو، تهران.
- آرون، ریمون (1382)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه ی باقر پرهام، انتشارات علمی و فرهنگی.
- آزاد ارمکی، تقی (1381)، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سروش، تهران.
- برمن، مارشال (1376)، تجربه ی مدرنیته، ترجمه ی مراد فرهادپور، طرح نو، تهران.
- بورگر، پیتر (1386)، نظریه ی هنر آوانگارد، ترجمه ی مجید اخگر، مینوی خرد، تهران.
- پارکین، فرانک (1389)، ماکس وبر، ترجمه ی شهناز مسمی پرست، ققنوس، تهران.
- ترنر، جاناتان، اچ (1394)، نظریه های نوین جامعه شناسی، ترجمه ی علی اصغر مقدس و مریم سروش، جامعه شناسان، تهران.
- ریتزر، جرج (1379)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ی محسن ثلاثی، انتشارات علمی، تهران.
- ______  (1389)، مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن، ترجمه ی شهناز مسمی پرست، نشر ثالث، تهران.
- سیدمن، استیون (1390)، کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه ی هادی جلیلی، نشر نی، تهران.
- کرایب، یان (1381)، نظریه ی اجتماعی مدرن؛ از پارسونز تا هابرماس، ترجمه ی عباس مخبر، انتشارات آگاه، تهران.
- کوزر، لوئیس (1376)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه ی محسن ثلاثی، انتشارات علمی، تهران.
- گیدنز، آنتونی (1386)، سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، ترجمه ی منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ چهارم، تهران.
- لوویت، کارل (1373)، «تفسیر وبر از جهان بورژوا-سرمایه داری از نظرگاه عقلانیت»، ترجمه ی علی مرتضویان، فصلنامه ی ارغنون، شماره ی 3، صص 324 - 309.
- مارکوزه، هربرت (1375)، «صنعتی شدن و سرمایه داری در آثار ماکس وبر»، ترجمه ی هاله لاجوردی، فصلنامه ی ارغنون، شماره ی 11 - 12 ، صص 350 - 329.
- وبر، ماکس (1378)، انواع اقتدار، برگرفته از نظریه های بنیادی جامعه شناختی، به کوشش لوئیس کوزر و برنارد روزنبرگ، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی، تهران.
- ______ (1390)، مفاهیم اساسی جامعه شناسی، ترجمه احمد صدارتی، نشر مرکز، تهران.
- ______ (1392)، دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، هرمس، چاپ پنجم، تهران.
- هابرماس، یورگن (1375)، «درهم تنیدگی اسطوره و روشنگری: ماکس هورهایمر و تئودور آدورنو»، ترجمه ی علی مرتضویان، فصلنامه ی ارغنون، شماره ی 11 - 12، صص 316 - 291.
- هایدگر، مارتین (1373)، «پرسش از تکنولوژی»، ترجمه ی شاپور اعتماد، فصلنامه ی ارغنون، شماره ی 1، صص 30 - 1.
- Abrams, Jerold J (2007), the Philosophy of Stanley Kubrick, the University Press of Kentucky.
- Browning, Mark (2009), Stephen King on the Big Screen, Intellect Ltd.
- Duncan, Paul (2002), Stanley Kubrick, Pocket Essentials, Harpenden, Herts.
- Kuberski, Philip (2012), Kubrick’s Total Cinema: Philosophical Themes and Formal Qualities,
Continuum International Publishing Group.
- Phillips, Gene and Hill, Rodne (2002), the Encyclopedia of Stanley Kubrick, Facts On File, Inc. New
York.
- Strauss, Leo (1966), Socrates and Aristophanes, University of Chicago Press.
- Weber, Max (2005), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Translated by Talcott Parsons,
Routledge, First published 1930, by Allen and Unwin.