بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه آموزشی نمایش، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

چکیده

پژوهش کیفی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد روانکاوانه ی اسلاوی ژیژک و با تأکید بر سه فیلم درباره ی الی، جدایی نادر از سیمین و گذشته، به مطالعه ی «امر واقع» در سینمای فرهادی می پردازد. در این مقاله، تبعات توصیف ناپذیر رویایی با مرگ، به عنوان امر واقع در سه فیلم تبیین شده، و کلبی مسلکی سوژه ها، فقدان قهرمان و تداخل فانتزی ها به عنوان عوامل برسازنده ی امر واقع مطالعه و بررسی شده است. نتیجه آنکه با رنگ باختن تدریجی سهم فعال و مسئول تماشاگر، از فیلم درباره ی الی تا فیلم گذشته، و به کمک تمهیدهای سینمایی،
فرایند قربانی سازی، تقسیم تقصیر بین کاراکترها و ارائه ی «حق » به مثابه ی ابژه ی کوچک a، رفته رفته وجه دردناک و چاره ناپذیر امر واقع در سینمای اصغر فرهادی مؤکد و جنبه ی هولناک آن پنهان شده است، و نیز تکرار تقاضای احقاق حق مردگان، موجب بازگشت امر واقع شده و سه فیلم مجزا را به یک تریلوژی سینمایی تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on “THE REAL” in Asghar Farhadi’s Movies Based on Slavoj Zizek’s Ideas

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Afshar 1
  • Natasha Moharramzade 2
چکیده [English]

In spite of many studies have been conducted on Asghar Farhadi’s works, there is still no reliable study in terms of psychoanalytic. The purpose of this research is to identify one of three rings of Jacques Lacan’s Borromean Knot (The real) in Farhadi’s movies based on contemporary Slavoj Žižek’s psychoanalytic ideas. The Borromean Knot is a group of three rings which are linked in such a way that if any one of them is cut, all three become separated. Lacan used the Borromean Knot as a way of illustrating the interdependence of three orders of the real, the symbolic and the imaginary. Unlike our conventional conception of objective/collective experience, in Lacanian psychoanalytic theory, the real is something which resists representation. It is pre-mirror, pre-imaginary, presymbolic and cannot be symbolized through language. In other word, language cannot be considered as a means of illustrating it. In fact, man experiences this difficulty during his life and touches the horrible side of the Real through those points where symbolization fails, for example through trauma and aversion. Lacan also used the term ‘little object a’ (objet petit a) to refer to what is inaccessible in the object of desire and he replaced the familiar subjectobject dichotomy from epistemology with a new dichotomy that expresses the relation between the ‘barred’ or ‘split’ subject and the objet petit a, as the enigmatic, ‘real’ element in the object of desire. Slavoj Žižek explained this psychoanalytic term in relation to Alfred Hitchcock’s MacGuffin. In this paper, “The real” in Farhadi’s movies has been analyzed through descriptive–analytic method. “About Elli” (2009), “Separation” (2011), and “The Past” (2013) are the movies which have been selected to analyze in this paper. We focused on the real in Farhadi’s movies in the forms of the absence of champion, interference of fantasies and cynicism. In psychoanalytic studies, cynicism manifests itself as a general or specific attitude, characterized by frustration, hopelessness and disillusionment. We have analyzed three mentioned movies as three separated but interrelated works, or in other words as a trilogy and the results shows that many factors in these three movies, for instance, sharing characters’ fault, represent characters as victim, and diminishing the active contribution of Spectator from “About Elly” to “The Past”, bold the painful and inevitable aspect of the real and hide its horrible side.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychoanalysis
  • Jacques Lacan
  • Slavoj Žižek
  • The Real
  • Asghar Farhadi
- آقابابایی، احسان، ادیبی، مهدی، محمدی، جمال (1389)، «تحلیل روایی فانتزی در فیلم سینمایی آقای هالو»، هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره ی 42، صص. 5- 16.
- استم، رابرت (1389)، نظریه ی فیلم، ترجمه ی احسان نوروزی، سوره ی مهر، تهران.
- پیردهقان، مریم (1390)، «سینما، اسلاوی ژیژک: نگرشی روانکاوانه به سینما »، گلستانه، شماره ی 115، صص. 82 - 85.
- جعفریان، فائزه (1390)، «مفهوم واقعیت در سینمای کیارستمی و سینمای نئورئالیسم ایتالیا از منظر فلسفه اسلاوی ژیژک»، کتاب ماه هنر، شماره ی 154، صص. 22 - 30.
- دالی، گلین (1387)، گشودن فضای فلسفه، ترجمه ی مجتبا گل محمدی، گام نو، تهران.
- ژیژک، اسلاوی (1389)، سینما به روایت ژیژک، ترجمه ی سعید نوری، انتشارات روزبهان، تهران.
- ________ (1390)، به برهوت حقیقت خوش آمدید، ترجمه ی فتاح محمدی، هزاره سوم، زنجان.
-  _______ (1392)، کژنگریستن، مقدمه ای بر ژاک لکان، ترجمه ی صالح نجفی و مازیار اسلامی، رخ داد نو، تهران.
- شهبازی، رامتین (1390)، «روایت شناسی فیلم نامه ی جدایی نادر از سیمین در گفت و گو با امیرعلی نجومیان»، انسان شناسی و فرهنگ:
http://anthropolog.ir/node/9705
(دسترسی در 25 / 2/ 1390).
- صدرالغروی، محمد (1390)، «ژیژک در ایران»، انسان شناسی و فرهنگ:
http://anthropology.ir/node/12458
(دسترسی در 17 / 11 / 1390).
- غزنویان، محمد (1390)، «جدایی نادر از سیمین و ترس های فرهادی »، انسان شناسی و فرهنگ:
http://anthropology.ir/node/12559
(دسترسی در 29 / 11 / 1390).
- گنسلر، هری (1390)، اخلاق معاصر، ترجمه ی مهدی اخوان، شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی، تهران.
- مایرز، تونی (1391)، اسلاوی ژیژک، ترجمه ی احسان نوروزی، نشر مرکز، تهران.
- موللی، کرامت (1388)، مقدماتی بر روانکاوی لکان، نشر دانژه، تهران.
- _______ (1391)، مبانی روانکاوی فروید- لکان، نشر نی، تهران.
- میرفندرسکی، جواد (1387)، بررسی شخصیت های اول دهگانه ی کریستف کیسلوفسکی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم، جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد فلسفه ی هنر، دانشکده ی پردیس باغ ملی.
- Bergstrom, Janet (1999), Endless Night: Cinema and Psychoanalysis, Parallel Histories, University of
California press, London.
- Gabbard, Glen (2001), Psychoanalysis and Film, Karnac, London.
- Homer, Sean (2005), Jacques Lacan, Routledge, New York.
- Julien, Philippe (1994), Jacques Lacan’s Return to Freud, the real, the symbolic and the imaginary,
Devra Beck Simiu, New York University, New York.
- O'Falt, Chris (2013),'The Past' Director Asghar Farhadi on Finding Art in Life's Dilemmas,
12/27/2013:
http://www.hollywoodreporter.com/search/'The%20Past'%20Director%20Asghar%20
Farhadi%20on%20Finding%20Art%20in%20Life's%20Dilemmas
- Žižek, Slavoj (1989) the sublime object of ideology, London and New York: Veso.
- ------ (2006), How to read Lacan, Norton & Company, New York.