تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد انیمیشن، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 مربی گروه انیمیشن، دانشگاه هنر تهران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
شیوة کات اوت در زمینة تولید انیمیشن، نام و روش شناخته شده ای در جهان است و می توان آن را
از نخستین تکن کیهایی برشمرد که به دلیل سهولت و سادگی در اجرا و نوع کاربرد آن، در بسیاری از
انیمیشن های جهان و ایران مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل تشابه زیاد خصوصیات تکن کی کا تاوت
با نگارگری ایرانی چ هبسا بتوان نتیجه گرفت که کا تاوت تنها تکن کیی است که در مقایسه با دیگر تکن کیهای
انیمیشن می تواند فضای ایرانی را به خوبی در خود جای دهد؛ و از طرفی نیز توانایی استفاده از بافت های
صنایع دستی ایران- مانند گلیم، پته دوزی، معرقک‌اری و جز اینها- در این تکن کی، تطابق و سازگاری کا تاوت
را با فرهنگ و هنر ایرانی بار دیگر یادآور می شود. هدف اصلی این مقاله ب هواقع بررسی چگونگی تأثیر تکن کی
کا تاوت بر طراحی شخصیت در انیمیشن های ایرانی به لحاظ ساختاری و زیبایی شناسی است. همچنین این
تأثیر در نوع حرکت بخشی به لحاظ اجرا در زیر دوربین و محیط نرم افزار در جهت یافتن دلایل اصلی گرایش
هنرمندان ایرانی در زمان حاضر به این سبک از انیمیشن مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از منابعی
چون کتاب ها و سای تهای لاتین و فارسی، پایان نامه های ارائه شده در این زمینه و نیز انجام مصاحبه با افراد
صاحب نام در این تکنیک، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cut-out Technique in Designing the Characters as well as Movement in Iranian Animations

نویسندگان [English]

  • Najme Behnamnia 1
  • Seyed Alireza Golpaygani 2
1 M.A. in Animation, University of Arts
2 Lecturer of University of Arts
چکیده [English]

Abstract
The cut-out technique is a well-known name in the animation world and can be said it is the first technique
that has been used in the animations of the world (and Iran) because of the ease and simplicity
of its implementation. High similarity of cut-out technique characteristics with the Persian traditional
paintings may be concluded that the cut-out is the only technique that can be used for the atmosphere
of Iranian animated features, as well as other techniques. However, the ability for applying the Iranian
handicrafts textures such as Gelimbaafi, Pate’duzi, Moarragh , etc. In this technique mentions us
the compatibility of this technique with Iranian culture and art. At the first glance, cut-out technique
does not include the difficulties and complexities of work in comparison with common techniques of
animation-making, but during its execution, it is absolutely necessary for the sensitivity and accuracy.
Nowadays the mentioned technique is applied in the way of the Iranian animation-makers for saving
the time, manpower and facilities required to be widely used. The main goal of this article is investigation
about the effect of cut-out technique on the design of Iranian animation’s character (viewpoint:
structural, beauty, etc.) and also will be studied the effects of this technique on the movement of characters
under the camera and the software environment. In addition, it can be said that it is an essential
tendency of Iranian artists that applied the cut-out technique in the Iranian animation-making. This
article reviews the history of cut-out technique for answering the following questions:
- How is the process of designing and movement of characters under camera and computer space in
the cut-out technique animation?
- What is the difference between movement of character under camera and computer space in the
cut-out technique animation?
- Why Iranian artists are now more inclined to use this technique?
- Why nowadays the Iranian artist use more and more the traditional textures in this technique?
- What are the common points of Iranian painting and cut-out technique?
- Why the cut-out technique is the closest technique to the Iranian paintings in comparison with other
techniques that will be considered?
- What is the effect of computer on the Iran’s cut-out technique?
This paper is based on descriptive and analytical method and the way of data collection and classification
it has used by English and Persian related books, website, and submitted theses, also has
done some interviews with the expert people in this field. Finally, in the conclusion of this article, the
following items are proposed for improvement of applying cut-out technique in animation-making in
Iran.
- Enlisting the specialist surveillance teams in the animation production centers.
- Appropriate using of this technique in animation productions.
- Utilization of the skilled, creative, qualified and experts in using the executive software of the
mentioned technique.
- Applying the appropriate stories with necessary characteristics for making of cut-out technique.
- Consultation with professionals in the film-making, especially ones with experiences in this technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian animation
  • Cut-out technique
  • Designing the characters
  • Movements
منابع
- آستانه، نسرین ) 1380 ( دایر ةالمعارف تکن کیهای انیمیش ، ن ریچارد تیلور، دانشگاه هنر.
- بارتون، س یاچ ) 1368 ( متحر کسازی بریده نقاشی ه،ا ترجمه: منوچهر احمدی، سروش، تهران.
- بروس، هلمن. ال. ) 1368 ( حرکت بخشی عروسکی در سینما تاریخ و تکن ، کی ترجمه اردشیر کشاورزی،
سروش، تهران.
- جواهریان، مهین ) 1378 ( تاریخچة انیمیشن ایرا ، ن دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
- خلیلی، سارا ) 1385 ( هنر انیمیشن ایران و جهانی شد ، ن سیمیا: کتاب اول مجموعه مقالات تخصصی
انیمیشن تهران، دانشگاه هنر.
- خلیلی، سارا ) 1383 ( حرکت در کی پلا ، ن دانشگاه هنر.
- خلیلی، غلامرضا ) 1379 ( مروری بر آثار اسفندیار احمدیه )نخستین انیماتور ایران،( استاد راهنما:
اسفندیار احمدیه، دانشگاه تربیت مدرس.
- شاهک‌رمی، سیدنج مالدین ) 1378 ( انیمیشن تکن کی ویژ،ه دانشگاه تربیت مدرس.
- شایگان، داریوش ) « )1382 تصویر کی جهان یا بحثی دربارة هنر ایران،» فصلنامه هنر، شماره 57 ،
 
ص 16 - 29 .
- شکری، ایمان ) 1374 ( مقایسه انیمیشن کامپیوتری و سنت ، ی دانشگاه هنر.
- غری بپور، بهروز ) 1377 ( کات اوت و انیمیشن اشیا با نگاهی گذرا به وضعیت آموزش نظری در ایرا ، ن
دانشگاه هنر.
- فرزین مارین ) 1383 ( هنر در حرکت زیبای یشناسی انیمیش ، ن ترجمه سارا سعیدان، شهرزاد اکرمی،
بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- لی برن، یکت ) 1370 ( آموزش متحر کساز ، ی ترجمه: مهدی ضوابطی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
تهران.
- محمدپور، محمدجمال ) 1384 ( مقایسه تکن کی کا تاوت به روش کلاس کی و کامپیوتری در ساخت فیلم
انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرس.
- نصر، سیدحسن ) « )1382 عالم خیال و مفهوم فضا در نگارگری ایران،» فصلنامة هنر، شماره 57 ، ص
.15-8
- هالاس، جان ) 1371 ( استادان انیمیش ، ن ترجمه محمد شهبا، بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- هالاس، جان ) 1379 (، فنون متحر کساز ، ی ترجمه محمدرضا رازقی، بنیاد سینمایی شهبا، تهران.
- هیوارد، استن ) 1369 (، متحر کسازی کامپیوتر ، ی ترجمه مهدی ضوابطی، سروش، تهران.
- Boudjikanian A., Early Japanese Animation: As Innovative as Contemporary Anime,
www.fpsmagazine.com.
- Centre for Animation & Interactive Media (www.rmit.edu.au)
- Taylor, R. (1996) Encyclopedia of Animation Techniques, Chartwell book.
- www.hilaj.com
- www.wikipedia.org
- www.screenonline.org.uk
- www.fpsmagazine.com
- www.mry-mmn.com
- www.rmit.edu.au
- www.defc.ir
- www.kanoon.tolid.com
- www.tehran-animafest.ir
- www.aifweb.com
- www.cut-out.co.uk
- www.awn.com