از بداهه پردازی تا اجرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر تهران

چکیده

چکیده
از بداه هپردازی، در هنرهای اجرایی مانند تئاتر و موسیقی و رقص به شیوه های گوناگونی استفاده می شود.
در تئاتر، بداهه پردازی برای آموزش هنرجویان یا روی صحنه بردن نمایشنامه ای مکتوب و در سال های اخیر
نیز به عنوان عنصر برانگیزانندة خودجوشی و خلاقیت همزمان بازیگران و تماشاگران به کار می رود. اما
گروه های تئاتر می توانند از طریق بداهه پردازی به اجرا برسند. این گروه ها با استفاده از بداهه پردازی و با
داشتن تنها یک ایده و فضای تمرین می توانند به اجرایی ساختارمند دست یابند. برای این هدف بازیگر بداهه
باید قابلیت های فردی و گروهی اش را تقویت کند. این قابلیت ها در تمام حوزه های تئاتر که بداهه پردازی
به گونه ای کاربرد دارد نیز کاملاً ضروری و حیاتی اند. در واقع بداهه پرداز در تئاتر شش مهارت کسب
می کند: اعتماد کردن، رهایی، پذیرفتن پیشنهاد، گوش سپردن و دقت نظر، داستان گویی و برقراری ارتباط
غیرکلامی. گروه های بداه هپرداز در تئاتر م یتوانند با داشتن این مهارت ها، اجراهایی خلاق و جذاب تولید کنند.
بداهه پردازی به ویژه برای هنرمندان نوگرا شیوه ای کارآمد است. این مقاله با تعریف بداهه پردازی به طور
کلی، بداهه پردازی در حوزه تئاتر را تعریف م یکند و به بررسیِ شش مهارتِ پیش گفته می پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Improvisation to Performance

نویسنده [English]

  • Ali (Mohammad Reza) Haji Molla Ali
Art university of tehran
چکیده [English]

Abstract
Different performance arts like theatre, music and dance can use improvisation in various ways. In
theatre, improvisation can be used for training students, staging text plays and especially in recent
years as an element to provoke creativity and spontaneity of actors and audience simultaneously. A
theatre group can reach to performance thorough improvisation. Having just an idea and rehearsal
place, the group can achieve a structured performance. So, each of the performers should reinforce
his/her personal and collaborative capabilities. There are six skills that every improviser should acquire
them:
1. Trust: Trust is the foundation for all of the creative and collaborative endeavors. Improvisers demand
that they colleagues that they can trust and they have developed exercises (and tests) to build it.
2. Spontaneity: Although spontaneity is risky but it may act as the heart of creativity. Improvisers
practice getting out of their own way so that they can recognize and utilize their innovative ideas.
Socialization kills spontaneity.
3. Accepting the offers: Everyone offers and accepts. An ‘offer’ can be anything. Say ‘yes’ and accept
offers. Each member of a team is responsible for both contributing to and supporting the group’s
activity.
4. Listening and awareness: Before accepting an offer it must be recognized. Listening is more complex
than it seems. By enhancing the listening and observation skills, teams and individuals can
harvest significantly more ideas, increase their understanding of each other, and communicate more
effectively.
5. Storytelling: Storytelling is a historic as well as current and profound learning too. Stories are the
heart of theatre and the heart of communication too. Audiences are constantly looking for stories to
help them understand the information being presented to them, and to keep them interested.
6. Non-verbal communication: non-verbal behavior often carries more weight than the verbal communication.
Our subconscious is evident in our dreams; it reveals itself in our bodies.
Applying these skills has a vital role in all kinds of theatres which are using improvisation. These
skills can lead to creative and attractive performance. Especially for modernist artists, improvisation
can be a qualified technique. In this article, the authors have studied the improvisation in general, as
well as the theatrical form of it, and mentioned that it needs to 6 main skills. This study is completely
practical and theoretical debates are relinquished. This article is useful for theatre groups, theatre
students and even theatre teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvisation
  • Theatre
  • Skill
  • The performer
  • Creativity
منابع
- اسپولین، ویولا، ) 1389 ( بدیهه پردازی برای تئات ، ر ترجمه حسین فدایی حسین، انتشارات نمایش.
- براکت، اسکار، ) 1383 ( تاریخ تئاتر جها ، ن ترجمه هوشنگ آزادی ور، ج 3، انتشارات مروارید، چاپ
دوم.
- برن، ار کی، ) 1388 ( بازی ها، روا نشناسی روابط انسان ، ی ترجمه اسماعیل فصیح، ذهن آویز، تهران.
- برناردی، فیلیپ، ) 1388 ( بداهه سازی در تئات ، ر ترجمه منیژه محامدی، امیرکبیر، تهران.
- بندتی، رابرت، ) 1388 ( کار عملی بازیگ ، ر احمد دامود، سمت، تهران.
- Adams, Kenn, (2007) How to Improvise a Full-Length Play , Allworth Press.
- Diggles, Dan, (2004) Improve for Actors , Allworth Press.
- Greig, Noel, (2008) Yong People New Theatre , A practical guide to an intercultural process,
Rutledge.
- Johnstone, Keith, (1999) Improve for Storytellers , Faber and Faber.
- Koppett, Kat, (2001) Training to Imagine , Practical Improvisational Theatre Techniques to Enhance
Creativity, Teamwork, Leadership, and Learning , Stylus.
- Smiley, Sam, (2005) Playwriting, The Structure of Action, Yale University Press.