زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هنر تهران

چکیده

چکیده
به کاربردن نظریة ذهنی کانت در زیبایی شناسی، برای بررسی اثری هنری به عنوان عین مدعی زیبایی،
موانع بسیاری دارد. در این مقاله سعی بر آن است که این موانع از سر راه برداشته شود. به این منظور، ابتدا
تعاریف کانت از مقوله «زیبا » و «زیبایی » مرور میشود. سپس سازوکار قوای شناسایی انسانی برای ارائة
داوری ذوقی در شکلی استعاری مدل سازی می گردد. از این روش سه قابلیت عینی برای امر زیبا بر مبنای
اصول ذهنی زیبایی شناسی کانت استنتاج خواهد شد. با این ابزار و به عنوان نمونه به بررسی ویژگی هایی از
نمایشنامة «جشن تولد » هارولد پینتر پرداخته می شود که آن را به عنوان عین واجد زیبایی مستحق صدور
حکم ذوقی میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kant’s Aesthetics Theory and Beauty of “The Birthday Party” by Harold Pinter: Applying the Subjective Theory of Immanuel Kant in Philosophical Aesthetics in “The Birthday Party” as the Objective

نویسندگان [English]

  • Khashayar Hazrativand
  • Shirin Bozorgmehr
Art university of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Classic texts in philosophy are very important to shape the peoples thinking but this affection is commonly
indirect. Philosophers explain aspects of our life by their special terminology, and therefore
applying these explanations in specific subject is not possible. One of the most important philosophers
is Kant, and his “Critic of Judgment” is among the most important texts in this case. Applying the subjective
theory of Immanuel Kant in aesthetic, in propose of surveying an artistic item as the objective
acclaim of Beauty, is facing many obstacles such as no clearance regarding subjectivity and identity
in definition of Beau and the Art. Kant starts his analysis from human cognition and attempts to clear
the concept of Beau and the Art in this way. But this article attempts to remove some of these hinders.
Kant’s theory is very important in philosophy but it has problems for explanation of – for example
– a play. So, first of all, reviewing Kant’s definitions on Beau based on Quad Moments will be done.
Then the reputation of Kant regarding his system of aesthetic among the outstanding theories in history
of his aesthetic and philosophy of art will be presented. And after that, simulation the mechanism
of the human cognition for offering the judgment of taste in a metaphorical pattern, as well as the
concept of dialectic of taste-cognition will be introduced. The obtained system, using viewpoints of
“Hans-George Gadamer” about the similarity between the structure of art and play, will present three
objective aptitudes for beau based on subjective principles of Kant’s aesthetic which two aptitudes of
them are in negative way and the other one is in Exigency way. With default of Beauty as the inherent
property of art and by using this inductive system, the article tries to eliminate the basic bugs which
theory of contemporary Art extracts from the philosophic aesthetic. Using this method, and as a sample,
features of ‘The Birthday Party’ play by Harold Pinter which makes it meritorious as the Beautiful
to get judgment of taste, will be surveyed. Harold Pinter is a very important playwright in the history
of modern theatrical art, and “the Birthday Party” is a special case in his plays. Surveying this play can
clear several aesthetical aspects of modern plays. On the other hand Harold Pinter is a contemporary
artist and Kant is a philosopher in the Enlightenment. Finding a relation between the thoughts of these
two humanity stars in Philosophy and Art can help us to reconnoiter and exploration of more relations
between the worlds of philosophy and art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic
  • Immanuel Kant
  • Judgment of Taste
  • Harold Pinter
منابع
- احمدی، بابک ) 1386 ( حقیقت و زیبای ، ی تهران، نشر مرکز.
- اسکروتن، راجر ) 1383 ( کان ، ت ترجمه علی پایا، تهران، طرح نو.
- راوچ، لئو ) 1386 ( فلسفه کان ، ت ترجمه عبدالعلی دستغیب، آبادان، نشر پرسش.
- رید، هربرت ) 1378 ( فلسفه هنر معاص، ر ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران، مؤسسه انتشارت.
- ژیلستون، اتین ) 1386 ( درآمدی بر هنرهای زیب،ا ترجمه بیتا شمسینی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
- شالومو، ژان لوک ) 1385 ( نگره های هن ، ر ترجمه دکتر حبیب الله آیت اللهی، تهران، شرکت انتشارات سورة
مهر.
- شپرد، آن ) 1385 ( مبانی فلسفه هن ، ر ترجمه علی رامین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- شفر، ژان  ماری ) 1385 ( هنر دوران مدر ، ن ترجمه ایرج قانونی، چاپ سوم، تهران، مؤسسه انتشارات
آگاه  نگاه.
- فریلند، سینتیا ) 1383 ( اما آیا این هنر اس ، ت ترجمه کامران سپهران، تهران، نشر مرکز.
- کانت، ایمانوئل ) 1383 ( سنجش خرد نا ، ب ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، تهران، امیرکبیر.
- کانت، ایمانوئل ) 1386 ( نقد قوه حک ، م ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشر نی.
- کاپلستون، فردر کی ) 1375 ( تاریخ فلسف ، ه ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران، انتشارات
سروش، ج 6.
- گراهام، گوردون ) 1385 ( فلسفه هنره،ا ترجمه مسعود علیا، تهران، چاپ دوم، انتشارات ققنوس.
- مجموعه مقالات ) 1383 ( استعار،ه گروه مترجمان به کوشش فرهاد ساسانی، تهران، سوره مهر.
- واربرتون، نایجل ) 1388 ( الفبای فلسف ، ه ترجمه مسعود علیا، تهران، انتشارات ققنوس.
- هنفلینگ، اسوالد ) 1384 ( چیستی هن ، ر ترجمه علی رامین، انتشارات هرمس.
- Burkman, Katherine H. (1971), The Dramatic World of Harold Pinter , Ohio, Ohio State
University Press.
- Gadamer, Hans-Georg (1986), The Relevance of The Beautiful and Other Essays, Translated
by Nicholas Walker, Cambridge, Cambridge University Press.
- Kant, Immanuel (1992), Critique of Pure Reason , Translated by Norman Kemp Smith, London,
Macmillan Press Ltd.
- Pinter, Harold (1990) Complete Works , New York, Grove Press, V1.
- Prentice, Penelope (2000) The Pinter Ethic , London & New York, Garland Publishing,
Kant’s Aesthetics Theory and Beauty of “The Birthday Party” by Harold Pinter: Applying the
subjective theory of Immanuel Kant in philosophical aesthetics in “The Birthday Party” as the
objective claim of beauty.