تحلیل جامعه شناختی مفهوم غم در میدان موسیقی ایرانی مطالعه موردی جدال عارف قزوینی و علینقی وزیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.30480/dam.2022.2064.1453

چکیده

مفهوم غم در موسیقی ایرانی یکی از مباحث اصلی بین موسیقی‌دانان ایرانی است و موسیقی‌دانان مختلف درباره وجود یا نبود غم در موسیقی ایرانی و نیز در ستایش و نکوهش آن مطالب مختلفی را بیان کرده‌اند. بااین‌حال، به‌ندرت پژوهشی جامعه‌شناختی درباره شکل‌گیری بحث از غم در موسیقی ایرانی صورت گرفته و بحث از این مفهوم بیش‌تر حاکی از مواضع هنری خود هنرمندان بوده است تا براساس نگاهی جامعه‌شناختی و بی‌طرفانه. پژوهش حاضر می‌کوشد بر مبنای نظریه میدان از پی‌یر بوردیو، و با مطالعه موردی جدال بین عارف قزوینی و علی‌نقی وزیری به این پرسش پاسخ دهد که بحث از غم در موسیقی ایرانی با چه سازوکارهای جامعه‌شناختی رابطه دارد. داده‌های این پژوهش جامعه‌شناسی تاریخی از یادداشت‌ها، خاطرات، سخنرانی‌ها، مقالات کنش‌گران اصلی میدان موسیقی ایرانی گرفته شده است و در موارد لازم با روش تحلیل گفتمان ارزیابی شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که شکل‌گیری بحث از غم با تفکیک اجتماعی این دوره آغاز می‌شود و در میدان موسیقی ایرانی متناسب با مواضع مختلف کنش‌گران میدان صورت‌بندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis of the Concept of Cadness in the Field of Iranian Music Case Study of Vaziri-Aref Debate

نویسندگان [English]

 • Hassan Khayati 1
 • Azad Namaki 2
1 Isfahan university
2 Social science department, faculty of humanities and literature, shahid beheshti university, tehran, Iran
چکیده [English]

The concept of sadness is one of the main debates among Iranian musicians, and many have argued whether it exists in Iranian music or not and whether it should be praised or criticized. One of the first manifestations of this debate occurred in 1925 when Ali-Naqi Vaziri, in opening concerts of his musical club, lectured about some elements of Iranian music among which sadness was pointed out as being against the spirit of an industrial society and how it should be reformed. Vaziri’s lectures provoked many reactions among cultural figures the most challenging one was Aref Qazvini, a famous singer-songwriter. Aref severely criticized Vaziri for ignoring the fact that Iranian musical modes are not altogether sad and if it is the case sadness is the essence of Iranian music, and one cannot remove it from the rest of Iranian music. However, the formation of sadness debate in Iranian music rarely has been the subject of a sociological study and the issue rather has been taken up by Iranian musicians who try to define their positions than being analyzed based on a sociological outlook. This study, based on Bourdieu’s field theory which investigates social actors’ position takings in different fields of activity with their own special rules of conduct, puts the debate between Aref Qazvini and Ali-Naqi Vaziri under a sociological case study investigation and attempts to answer the question how sadness debate in Iranian music is related to sociological mechanisms. Data for this historical sociological study is collected from memoirs, lectures, articles, and notes of the two main actors in the field of Iranian music. When necessary, Data is analyzed using discourse analysis as suggested by Norman Fairclough’s discourse analysis. The results show that the formation of the sadness debate begins with the social differentiation of this era and is formulated in the Iranian music field according to the different positions and habitus of the field’s actors. The Social differentiation mechanism of this era which resulted in the autonomy of the field of Iranian music subjected Iranian music to a new artistic discourse based on which the feelings embedded in Iranian music should be investigated and reformulated according to the modern nation-state expediencies, and sadness was a much-debated issue in this discourse. On another level, i.e. in the field of Iranian music, the issue of sadness was a pretext for position takings of different actors. Whether they were inclined toward the cultural pole of the field, which emphasized the artistic rules of musical compositions, or the economic pole, which relied upon the audience’s taste, they formulated the concept of sadness as they attempted to legitimize their strategy in the field. Therefore, Vaziri regarded sadness as an element non-congruent with an industrial society that should be reformed using western musical technics, and Aref emphasized the common language that is provided by such elements as the sadness of Iranian music. Aref used this language to communicate with the Iranian music audience which in-field analysis means the economic pole of the field, while Vaziri was acting toward the cultural pole.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Pierre Bourdieu"
 • "music field"
 • "sadness"
 • "Aref Qazvini"
 • "Ali-Naqi Vaziri "
 •  

  • آزاد ارمکی، تقی و نصرتی‌نژاد، فرهاد (1389)، « تبیین جامعه‌شناختی شکل‌گیری دولت مطلقه مدرن در ایران»، مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره (1)، صفحه‌های 7-35.
  • تهماسبی، ارشد (1375). تصنیف‌های عارف قزوینی، تهران: نشر ماهور.
  • خالقی، روح‌الله (1377)، سرگذشت موسیقی ایران، تهران: انتشارات صفی‌علیشاه.
  • دولتی‌فرد، مریم و اسلامی، شهلا و مصطفوی، شمس‌الملوک (1396)، « تحلیل گفتمان تصانیف عارف قزوینی در دوران مشروطیت، براساس روش‌شناسی فوکو»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال هشتم، شماره (4)، صفحه‌های 33-61.
  • راهگانی، روح‌انگیز (1377)، تاریخ موسیقی ایران، تهران: نشر پیشرو.
  • رضازاده شفق، رضا (1364)، عارف و ذوق ادبی و قیمت و تأثیر اشعار او، در عارف، شاعر ملی ایران، نوشته سید هادی حائری، صفحه‌های 47-62، تهران: نشر جاویدان.
  • صفرزاده، فرهود (1394)، چرخ بی‌آئین؛ درباره ابوالقاسم عارف قزوینی، تهران: نشر فنجان.
  • عارف قزوینی، ابوالقاسم (1364 الف)، تاریخ حیات عارف به قلم خودش، در عارف، شاعر ملی ایران، نوشته سید هادی حائری، صفحه‌های 62-167، تهران: نشر جاویدان.
  • عارف قزوینی، ابوالقاسم (1364 ب)، تاریخ تصنیف ساختن من، در عارف، شاعر ملی ایران، نوشته سید هادی حائری، صفحه‌های 331-342، تهران: نشر جاویدان.
  • عارف قزوینی، ابوالقاسم (1363)، «فتوای من»، در نای هفت‌بند، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، صفحه‌های 244-249، تهران: نشر عطایی.
  • علی اکبری بایگی، علی و محمدی، ایرج (1379)، اسنادی از موسیقی تئاتر و سینما در ایران، جلد اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • فاضلی، نعمت‌الله و سروی، حسین (1392)، « بررسی گفتمان‌های تجددگرا و نوسنت‌گرای موسیقی در ایران معاصر» (1285-1385)، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره (63)، صفحه‌های 244-291.
  • فاطمی، ساسان (1393)، « سیر نفوذ موسیقی غربی به ایران در عصر قاجار»، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 19، شماره (2).
  • کیانی، مجید (1395)، شناخت هنر موسیقی، تهران: نشر نای‌ونی.
  • مشفق کاظمی، مرتضی (1302)، « تئاتر و موسیقی در ایران»، مجله ایرانشهر، شماره (5 و 6). صفحه‌های 325-334.
  • میثمی، حسین (1394)، « شکل‌گیری کنسرت در دوران قاجار». نامه هنرهای نمایشی و موسیقی. شماره (10). صفحه‌های 95-109.
  • نتل، برونو (1388)، ردیف موسیقی دستگاهی ایران. ترجمه علی کامشاد، تهران: نشر سوره مهر.
  • وزوایی، نوید (1392)، « دیالکتیک فضا و زمان در موسیقی سنتی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
  • وزیری، علی‌نقی (1395)، هارمونی موسیقی ایرانی یا موسیقی ربع‌پرده. تهران: نشر ماهور.
  • وزیری، علی‌نقی (1304)، در عالم صنعت و هنر، سعید نفیسی، تهران.
  • Bourdieu, P. (1968). Outline of a sociological theory of art perception. International Social Science Journal, XX.4, 589–612.
  • Bourdieu, P. (1979). Algeria 1960: The Disechantment of the World, the sense of honour, the Kabyle house or the world reversed. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Bourdieu, P. (1984). A social critique of the judgment of taste (R. Nice, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.
  • Bourdieu, P. (1987). The Historical Genesis of a Pure Aesthetic. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 46, 201-210.
  • Bourdieu, P. (1996). The rules of art: Genesis and structure of the literary field (S. Emanuel, Trans.). Stanford, California: Stanford University Press.
  • Bourdieu, P. (2000). Pascalian Meditations (R. Nice, Trans.). Stanford, California: Stanford University Press.
  • Bourdieu, P., & Wacquant, l. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
  • Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research. London and New York: Routledge.
  • Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. New York: Random House.
  • Giddens, A. (1984). The Constitution of Society Cambridge: Polity Press.
  • Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
  • Gillham, B. (2000). Case Study Research Methods. London and New York: Continuum.
  • Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research. New York and London: Columbia University.
  • Hilgers, M., & Mangez, E. (2015). Introduction to Pierre Bourdieu's theory of social fields. In M. Hilgers & E. Mangez (Eds.), Bourdieu's thery of social fields. concepts and applications (pp. 1-37). London and New York: Routledge.
  • Lahire, B. (2015). The limits of the field: elements for a theory of the social differentiation of activities. In M. Hilgers & E. Mangez (Eds.), Bourdieu's thery of social fields. concepts and applications (pp. 62-102). London and New York: Routledge.
  • Shahabi, H. (1999). From revolutionary tasnif to patriotic surud: music and Nation builing in pre-world war II Iran. the bulletin of the institute of Persian studies, 37, 143–154.