سفر قهرمان در دل تراژدی اپیک براساس تحلیل باله – نمایش تک پرده ای "هفت گناه بزرگ خرده بورژواها " اثر برتولت برشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه آموزشی علوم تربیتی و تربیت حرفه ای دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجائی شیراز

2 استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاهِ آزادِ اسلامی، واحدِ تهرانِ مرکزی، تهران، ایران.

10.30480/dam.2022.2133.1463

چکیده

باله هفت گناه بزرگ خرده‌بورژواها  اثر برتولت برشت در سال 1933 در پاریس نوشته شده است. این مقاله تئاتر روایی (اپیک) برشت را ازمنظر فلسفی، جامعه‌شناختی و تکنیک تئاتری بررسی می‌کند. باله‌ی « هفت گناه بزرگ خرده‌بورژواها» یک تئاتر روایی، حماسی، تراژیک و دیالکتیکی است و مشابهت‌ها و تضادهای آن را با مختصات تراژدی‌های کلاسیک یونان به‌ویژه کاتارسیس، تراژدی مدرن هگلی براساس هامارتیا و هم‌سُرایان، سوگنامه‌های آلمانی به روایت والتر بنیامین، دیالکتیک منفی مکتب فرانکفورت و دیالکتیک ساکن برشتی به‌روایت والتر بنیامین، افشای واقعیت انسانی در تراژدی به‌روایت لوکاچ و نوسان بین نهیلیسم و امید آلبرکامویی درخواهیم یافت. در لایه زیرین، یک سفر حماسی در جریان است که ازطریق نظریات یونگ و جوزف کمبل شناخته می‌شود و مراحل سه‌گانه‌ی سفر مقدس را بازخواهیم یافت و شالوده‌ی اجتماعی – اقتصادی باله براساس تقدس کار دنیوی در پروتستانیسم در جامعه سرمایه‌داری موردمطالعه قرار می‌دهیم و تکنیک‌های تئاتری برشت هم‌چون: فاصله‌گذاری، دیالکتیک اجرا، متن و بازیگر و ... در این باله را خواهیم شناخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hero's journey into the epic tragedy Based on the finale analysis - The show of the "Seven Great Sisters of the Petty-bourgeois" by Bertolt Brecht

نویسندگان [English]

 • GHOLAMREZA ABBASI 1
 • Seyed Mostafa Mokhtabad 2
 • Mohammad Reza Sharif Zadeh 3
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Education, Farhangian University, Shahid Rajaee Campus, Shiraz
چکیده [English]

 “The Seven Deadly Sins of the Petty Bourgeoisie” Ballet is a narrative, epic, tragic and dialectical that uncovers the human reality in the apparently failed confrontation with the fate of the tragedy as reported by Lukach. The important point in this ballet-theater is the unification of the two genres of epic and tragedy in one unique work. In the next section, ballet-theater is analyzed from Benjamin viewpoint regarding the type of the dialectic in all three aspects of the work affected by Frankfurt School and of negative dialectic type. At last, the social-economic foundation of ballet is studied based on sacredness of the mundane labor of the protestants in the capitalistic society, and we will show that this conception of labor has two different functions in the journey of the character (as the objective) and in the tragedy (as the fate) Finally, we will actually get familiarized with the theatrical techniques of Brecht, such as spacing, catharsis elimination, the conflict between the player and the role, posing, fade off of the action and theme, etc.), in this ballet-theater.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tragedy
 • Epic Theater
 • Hero Travel
 • Negative Dialectics
 •  

  • بنیامین، والتر (1394). فهم برشت. ترجمه نیما عیسی پور و دیگران. تهران: نشر بیدگل
  • برشت، برتولت (1389) تک‌پرده‌ای‌ها. ترجمه محمود حسینی زاد و اردشیر فرید مجتهدی. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. چاپ دوم.
  • بقائی، گلبرگ (1382). روان‌شناسی مخاطب در مواجهه با تراژدی. تهران: انتشارات هنر پارینه.
  • جونز، فیل (1383) تئاتر درمانی و نمایش زندگی. ترجمه چیستا یثربی. تهران: نشر قطره
  • ناظرزاده کرمانی، فرهاد (1383) درآمدی به نمایشنامه شناسی. تهران: سمت.
  • مارکس، کارل (1397) فقر فلسفه. ترجمه آرتین آراکل. تهران: نشر اهورا
  • وگلر، کریستوفر (1386) ساختار اسطوره‌ای در داستان فیلم‌نامه. ترجمه عباس اکبری. تهران: نشر نیلوفر
  • هگل، ویلهلم گئورگ (1382). درس گفتارهایی پیرامون فلسفه زیبایی‌شناسی. ترجمه زیبا جبلی. تهران: آبنگاه
  • یانگ، جولیان (1395) فلسفه تراژدی از افلاطون تا ژیژک. ترجمه حسن امیری تهران: انتشارات ققنوس

  فهرست مقالات:

  • الماسی، مصطفی و بادامی، محمدمهدی و دیگران (1396). « آزادی ریشه انسانیت مبنایی بر حقوق بشر (در نگاه ژان ژاک روسو)». ماهنامه پژوهش ملل. دوره دوم، شماره (2)، صفحه‌های 168-157
  • بنتلی، اریک (1377) « تراژدی در جامه خیال». ترجمه محمد نجفی. کتاب صحنه. شماره (3)، صفحه‌های 169-164
  • ثامتی، مژده و سجودی، فرزان (1396) «محاکات و روایت از دیالوگ‌های افلاطون تا درام‌های خواندنی مدرن». فصلنامه نقد و نظریه ادبی. سال دوم دوره اول، صفحه‌های 128-103
  • حسینی‌سیرت، مریم‌السادات و شاقول، یوسف (1393). « بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن ازمنظر هگل». فصلنامه ادبیات داستانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمانشاه. سال دوم. شماره (6)، صفحه‌های 20-1
  • ذبیحی، رحمان وپیکانی، پروین (1395) « تحلیل کهن‌الگوی قهرمان در داراب نامه طرسوسی براساس الگوی جوزف کمپبل». فصلنامه ادبیات عرفانی اسطوره‌شناختی. دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران‌جنوب، صفحه‌های 118-91
  • رحیمی، مصطفی (1396) « آینده تراژدی (به نقل از کتاب تعهد کامو)». فصلنامه تخصصی تئاتر صحنه، شماره (69)، صفحه‌های 154-150
  • صدیق اورعی، غلامرضا و طلوع برکاتی، محمدصادق (1392). « بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری ماکس وبر». پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال سیزدهم، شماره (4)، صفحه‌های 117-91
  • محبوبی آرانی، حمیدرضا (1386) « زایش تراژدی نیچه و فن شعر ارسطو». نشریه دوماهنامه‌ی نامه مفید، شماره (62)، صفحه‌های 76-57
  • محمدی بارچانی، علیرضا (1387) « امر تراژیک، شاخصه فلسفی تراژدی». فصلنامه حکمت و فلسفه، سال چهارم، شماره (اول)، صفحه‌های 103-79
  • نجفی، صالح (1386). « حرف‌هایی درباره آدورنو / دیالکتیک بدون سنتز». روزنامه اعتماد، شماره (1387)، صفحه 9 (ویژه بیستمین نمایشگاه‌بین‌المللی‌کتاب‌تهران)
  •  
  • Adorno, T.W. (1973). Negative Dialectics, Tra. E.B. Ashton, London
  • J.A. (1997).A new Aristotle Reader.Malden, Aesthetics, Classic Readings, by: Edward Cooper, publication. Malden, Blackwrll Publishers.

   

  • Bradley, A. C. (1962), “Hegel’s Theory of Tragedy”, Hegel on Tragedy, New York: Doubleday.
  • Butcher, Samuel Henry. (2010). Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art: With a Critical Text and a Translation of the Poetics, Toronto, Nabu Press.

   

  • Fludernik, Monika. (2009). An Introduction to Narratology. New York, Routledge

   

  • Halliwell, Stephen. (2002). The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems. Princeton, Princeton University Press.

   

  • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1975), Aesthetics: Lectures on Fine art, Trans.
  • M.Knox, Oxford University press: Clarendon.
  • Riel, Gerd van & Leen van Campe (2004) Platonic Ideas & Concept Formation in Ancient & Medieval Thought (Ancient & Medieval Philosophy), Leuven, LeuvenUniversity Press