درآمدی بر فهم تئاتر از منظر شیزوآنالیز دلوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تئاتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.30480/dam.2022.1598.1372

چکیده

اندیشه و فلسفه‌ی ژیل دلوز راهی بدیع برای نقد هنری در اختیار ما می‌گذارد، زیرا خود ترکیب ویژه‌ای است از روانکاوی، نقد اجتماعی- سیاسی و مفاهیم بنیادین زیبایی‌شناسی. با این حال همین سبب می‌شود که به کارگیری مفاهیم و اندیشه‌های او بسیار دشوار باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با تاکید بر یکی از مفاهیم و روش‌های انتقادی ویژه‌ی او به نام شیزوآنالیز، نمونه‌ای از روشی دلوزی برای فهم تئاتر ارائه دهیم. ژیل دلوز و فلیکس گتاری در کتاب آنتی-ادیپ خود شیزوآنالیز را به عنوان جایگزینی برای روانکاوی (سایکوآنالیز) معرفی می‌کنند. شیزوآنالیز روشی انتقادی است که بنیان جهان را مبتنی بر سازوکارهای میل می‌داند. کاربست آن در هنر به ما اجازه می‌دهد تا جریان‌های ناخوداگاه میل در یک اثر هنری را مورد کاوش قرار داده و به درک فرایندهای تولیدی و جنبه‌های غیر-شخصی آن دست یابیم. یکی از نتیجه‌های این کار دور شدن از مفاهیم کلیشه‌ای و رسیدن به نقدی درونماندگار است. چنین نقدی در تئاتر به معنای یافتن ارتباط‌های غیر شخصی میان اجراهای تئاتری با مخاطبین است. در این مقاله، ابتدا به بررسی ریشه‌های فلسفی شیزوآنالیز در اندیشه‌های دلوز پرداخته و سپس نتایج کاربردی آن در زمینه‌ی هنر تئاتر را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Understanding of Theater from the perspective of Deleuze’s Schizoanlasysis

نویسندگان [English]

 • Shirin Bozorgmehr 1
 • Sajad Shafieefar 2
1 Art univercity of tehran
چکیده [English]

The philosophy of Gills Deleuze provides to us an exuberant critical method to look deeper into the field of theater, because of its unique mixture of psychoanalysis, socio-economical critique, and basic aesthetic notions. However, this is the very reason that makes this philosophy so hard to understand. He is one the few modern philosophers who have developed a new ontology. In this article, we have focused on one of his most valuable concepts, Schizoanalysis, and attempted to use it in the field of theater studies. In their book, Anti-Oedipus Gills Deleuze and Philix Guattari introduce Schizoanalysis as a substitute for psychoanalysis. Schizoanalysis supposes Desire as the ultimate force that moves and changes the world. It is a critical method because instead of searching for the meaning of the human activities, it focuses on the deeper underlying structures that shape our unconsciousness and construct our subjectivity. For them, the subject itself is a product of desire, so instead of seeing an artwork as a manifestation of one's desire, we can say that the artist himself/herself is the real manifestation of the artistic desire. In other words, by using their approach, we can investigate the unconscious flows of desire within an artwork; regard it as a process of production and comprehend its Impersonal aspects. One of the outcomes of following this method is to deter from transcendent convictions and reach an immanent critique. Instead of historical and social norms for defining the quality of a specific theater, we can study its inner connections and flows of desire in a universal context.
In this research, firstly we have surveyed the philosophical roots of Schizoanalysis in the thoughts of Deleuze and then tried to utilize it in the field of theater studies. In doing so, we have come upon a unique understanding of the non-representative theater. The theater of cruelty presented by Antonin Artaud is an example. One of the main aspects of Schizoanalysis is the way it deals with the notion of death. Deleuze and Guattari believe that Death is experienced unconsciously every day, and it is the reason that our flows of desire change and shift. The theater is a field that we can reshape these flows of desire and push them to the extremes, so when we face the idea of death in the theater, we confront the forces and intensities that makes it a universal concept instead of a mere dying of a hero on the stage. In other words, what are experienced in theatrical performances are the natural forces of life and death, which are applied to us every day. However, on the stage, they can be experienced on an impersonal level. Schizoanalysis is a way to decomposition an artwork to its desiring-machines, comprehend the way its flows of desire work and then reassemble it as a desire-product that can be consumed by the audience. In this article, we have presented the philosophical base necessary for this process and discussed it in detail regarding theatrical experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Schizoanalysis
 • Deleuze
 • Anti-Oedipus
 • Philosophy of Theater
 • Theater Studies
 • فهرست منابع

  • آرتو، آنتونین (1384) تئاتر و همزادش. ترجمه خطاط، نسرین، تهران: نشر قطره.
  • آنسل پیرسون، کیت و مولر کی، جان (1389) فلسفه برگسون. ترجمه پیرمرادی، محمدجواد، تهران: انتشارات سمت.
  • بدیو، آلن (1391) ایده-تئاتر، ترجمه امیر کیان‌پور، تهران: انتشارات مینوی خرد.
  • دلوز، ژیل (1390) فرانسیس بیکن: منطق احساس. ترجمه سلیمی زاده، بابک، تهران: انتشارات روزبهان.
  • دلوز، ژیل (1392) سینما 1 حرکت-تصویر. ترجمه اسلامی، مازیار، تهران: انتشارات مینوی خرد.
  • دلوز، ژیل (1394) برگسونیسم. ترجمه اکسیری، زهرا و غلامی، پیمان، تهران: انتشارات روزبهان.
  • دلوز، ژیل (1394) پروست و نشانه‌ها. ترجمه اکسیری، زهرا و سیروان، رضا، تهران: انتشارات رخداد نو.
  • دلوز، ژیل و گتاری، فلیکس (1393) فلسفه چیست. ترجمه اکسیری، زهرا و غلامی، پیمان، تهران: انتشارات رخداد نو.
  • رانسیر، ژاک (1393) ناخودآگاه زیباشناختی. ترجمه اکبرزاده، فرهاد، تهران: نشر چشمه.
  • کولبروک، کلر (1387) ژیل دلوز. ترجمه سیروان، رضا، تهران: نشر مرکز.
  • هارت، مایکل (1391) نام‌های تاریخ و نه نام پدر، ترجمه اکسیری، زهره و غلامی، پیمان، تهران: نشر رخداد نو.
  • هارت، مایکل (1392) ژیل دلوز: نوآموزی در فلسفه. ترجمه نجف زاده، رضا، تهران: نشر نی.

   

  • Braidotti, Rosi (1991) Patterns of dissonance: A study of women and contemporary philosophy. tr.Elizabeth Guild, Cambridge: Polity Press.
  • Buchanan, Ian, and Patricia MacCormack, eds. (2008) Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema. A&C Black.
  • Chiesa, Lorenzo (2007) Subjectivity and otherness: A philosophical reading of Lacan. Mit Press.
  • Cull, Laura, ed. (2009) Deleuze and performance. Edinburgh University Press.
  • Deleuze, Gilles (2001) Difference and repetition. Continuum International Publishing Group.
  • Deleuze, Gilles, and Guattari, Felix (2000) "Anti-Oedipus." Minneapolis: U of Minnesota P.
  • Deleuze, Gilles, and Guattari, Félix (2005) A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. U of Minnesota Press.
  • Goodchild, Phillip (1996). Deleuze and Guattari: An introduction to the politics of desire(Vol. 44). Sage.
  • Holland, Eugene W. (1999) Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus: introduction to Schizoanalysis. Routledge Press.
  • Marx, Karl (1973) Grundrisse. Trans. Nicolause, Martin. Penguin.
  • Massumi, Brian (1996) A user's guide to capitalism and schizophrenia: Deviations from Deleuze and Guattari. MIT press.
  • Morfee, Adrian (2005) Antonin Artaud's writing bodies. Oxford University Press.
  • Smith, Daniel (2012) Essays on Deleuze. Edinburgh University Press.
  • Somers-Hall, Henry (2013) Deleuze's Difference and Repetition: An Edinburgh Philosophical Guide. Oxford University Press.
  • Williams, James (2013) Gilles Deleuze's difference and repetition: A critical introduction and guide. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  • Zepke, Stephen (2014) Art as abstract machine: Ontology and aesthetics in Deleuze and Guattari. Routledge.
  • Zizek, Slavoj (2012) Organs without bodies: On Deleuze and consequences. Routledge