نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما

دوره 7، شماره 14، شهریور 1396، صفحه 87-102

10.30480/dam.2017.523

سید محسن هاشمی؛ مریم فیروزی