نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اکسنت بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • امر مسلط ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]
 • انسان شناسی مهاجرت هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • انسان شناسی هنر هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • انیماتور نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 64-49]
 • انیمیشن ایران تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]
 • انیمیشن رایانه ای تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]
 • ایمانوئل کانت زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]

ب

 • بازگشت به گذشته گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]
 • بازنمایی سینمایی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • بازیگر از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • بازیگری نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 64-49]
 • بداهه پردازی از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • بیان ادبی هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]

پ

 • پدیدارشناسی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • پنجر ههای کانونی شدگی پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]

ت

 • تئاتر از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • تراژیک ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]
 • تعزیه بررسی نشانه شناسی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-107]
 • تفکر متافیزیکی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • تکنولوژی و هنر تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]

ج

 • جامع هشناسی موسیقی تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • جنسیت ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]

ح

 • حرکت بخشی تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]

خ

 • خلاقیت از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]

د

 • داوری ذوقی زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]
 • دایاسپورا هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • درام بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • درک و دریافت موسیقی تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]

ر

 • راوی گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]
 • راوی پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]
 • رسانه ها هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • روایت گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]
 • روایت روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روایت پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]
 • روایت در فیلم روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روایت شناسی روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روایت گری روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روایت گری در فیلم روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]

ز

 • زبان ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]
 • زیبای یشناسی زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]
 • زیبایی شناسی انیمیشن تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]

س

 • سینمای جهان تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]

ش

 • شخصیت نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 64-49]
 • شناخ تشناسی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]

ض

 • ضد رئالیسم ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]

ط

 • طراحی شخصیت تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]

ع

 • عباس کیارستمی تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]

ف

 • فناوری / تکنولوژی انیمیشن تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]
 • فناوری و هنر تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]
 • فیلم ساعتها پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]

ک

 • کا ت اوت تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]
 • کاراکتر نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 64-49]
 • کانون پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]
 • کنش بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]

گ

 • گفتار روی تصویر گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]

م

 • مطالعات بی نرشته ای موسیقی تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • مطالعة بینافرهنگی تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]
 • مطالعه تطبیقی بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • مهاجرت هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • مهارت از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • موسیقی بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • موسیقی ایرانی بررسی نشانه شناسی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-107]
 • موسیقی در بستر فرهنگی تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • موسیقی کلاسیک فرم ترکیبیِ نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 91-77]
 • موسیقی مردمی فرم ترکیبیِ نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 91-77]

ن

 • نشانه شناسی لایه ای بررسی نشانه شناسی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-107]
 • نقد و تحلیل.) تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]
 • نوازندگی موسیقی غربی در ایران تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • نوبت فرم ترکیبیِ نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 91-77]

ه

 • هارولد پینتر زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]
 • هست یشناسی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • هنر سیاسی هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]