نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی هنر بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • آموزش موسیقی تأثیر‌ آموزش‌ موسیقی‌ بر‌ خلاقیت‌ دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-116]

ا

 • ادبیات نمایشی طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]
 • اسلاوی ژیژک بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • اصغر فرهادی بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • امپرسیونیسم رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 117-131]
 • امر گشوده هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • امر واقع بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • انسانی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • انیمیشن منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]

ب

 • بازنمایی هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • بازی های زبانی بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]
 • بازی ویدیویی خشن طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • برشت سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]

پ

 • پرخاشگری طنزآلود طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • پسامدرنیسم خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 87-102]

ت

 • تئاتر سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]
 • تئاتر اثر هنری هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • تام استوپارد بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]
 • تحلیل گفتمان طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]

ح

 • حالت های من منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]

خ

 • خلاقیت تأثیر‌ آموزش‌ موسیقی‌ بر‌ خلاقیت‌ دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-116]
 • خودبازتابی خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 87-102]

د

 • دارـحسنک هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • دانش آموزان تأثیر‌ آموزش‌ موسیقی‌ بر‌ خلاقیت‌ دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-116]
 • دبوسی رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 117-131]
 • درام آپارتمانی ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]
 • درام تلویزیونی ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]

ر

 • ردیف فروتن منابع ردیف فروتن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-145]
 • روانکاوی بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • روایت منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • روایت اول شخص منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • روبنس درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]

ز

 • زبان شناسی طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]

ژ

 • ژک لکان بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • ژیل دلوز درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]

س

 • ساختمندی ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]
 • سرمایه ی اقتصادی بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]
 • سرمایه ی فرهنگی بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]
 • سه تار منابع ردیف فروتن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-145]
 • سواد رسانه ای سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]
 • سینما خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 87-102]
 • سینمای استنلی کوبریک بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • سینمای باروک درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]

ش

 • شرق شناسی رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 117-131]

ط

 • طنز برآمده از متن بازی طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • طنز درون متن بازی طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • طنز دوستانه طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • طنز کلامی طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]

ع

 • عقلانیت ابزاری بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • عوامل آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]

ف

 • فرافیلم خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 87-102]
 • فولدهای درهم تافته درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]

ق

 • قضاوت موسیقایی سبکی بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]
 • قضاوت موسیقایی محتوایی بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]
 • قفس آهنین بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]

ک

 • کنش مبتنی بر هدف بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • کیفیت بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]

گ

 • گاملان رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 117-131]

ل

 • لودویگ ویتگنشتاین بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]

م

 • مارتین هایدگر هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • ماکس وبر بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • محیطی و ساختار نظام آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • مخاطب سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]
 • معنی شناسی طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]
 • مکان محور ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]
 • مکبث کاهوت بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]
 • منِ راوی منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • موریس مرلوپونتی درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]
 • میرزا حسینقلی منابع ردیف فروتن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-145]
 • میرزا عبدالله منابع ردیف فروتن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-145]

ن

 • نمایشنامه نویسی سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]

ه

 • هملت داگ بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]