نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابژه ی زیبای یشناختی مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • اپرای تریستان و ایزولده مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • ارتباطات مکمل شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • استعلا بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • اقتباس بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]
 • الگوی ارتباطی نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • انسا ن شناسی بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]
 • انسا ن شناسی تصویری بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]

ب

 • با زشناخت برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]

پ

 • پدیدارشناسی مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • پل آلبرت ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • پیانیست پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]
 • پیوندخوردگی پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]

ت

 • تئاتر ابسورد بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • تام استوپارد ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • تجربه ی زیبای یشناختی مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • تحلیل تطبیقی ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • تحلیل گفتمان ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • تصویر-تفکّر برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • تصویر متحرک بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]
 • تغییرناپذیرها شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]

ح

 • حرکت برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]

د

 • دانشجویان دانشگاه های تهران بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]
 • درام دوره رضاخان بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • درام مشروطه بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • دولت-ملت بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • دیرند برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • دین گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]

ر

 • رسانه نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • رمان دوره رضاخان بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • روانکاوی بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]

ز

 • زردشتی گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]

ژ

 • ژانر موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • ژانر موسیقی بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]

س

 • ساختار مجموعه ها شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • سرمایه داری متأخر تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]
 • سطوح راهبردی نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • سکانس افتتاحیه موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • سلیقه بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]
 • سینما موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • سینمای جریان اصلی تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 89-75]
 • سینمای مستقل تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 89-75]
 • سینمای هایبرید تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]

ش

 • شبیه خوانی (تعزیه) گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]
 • شهر پساصنعت تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 89-75]

ط

 • طبقات اجتماعی بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]

ف

 • فرم اولیه شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • فروید بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • فضا بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • فیلمنامه بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]

ک

 • کینگ کونگ تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]

گ

 • گفتمان بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]

ل

 • لکان بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]

م

 • ما کیل دوفران مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • متن ادبی بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]
 • مجموعه های مادر شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • مرد م شناسی بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]
 • مرد م نگاری بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]
 • مسیحی گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]
 • مشروطه بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • مصرف موسیقی بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]
 • مفهوم مجموعه شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • مکان بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • موسیقی سکانس افتتاحیه موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • موسیقی فیلم موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • موسیقی مردم پسند نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]

ن

 • نشانه نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • نظریۀ پسااستعماری پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]
 • نمادشناسی تصویری تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 89-75]
 • نمایشنامه جشن تولد بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • نمایشنامه ی کانال کمیل بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • نمایشنامۀ رادیویی ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]

و

 • واقع گرایی تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]

ه

 • هارولدپینتر بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • همزیستی زمان برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • هُمی بابا پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]
 • هویّت پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]

ی

 • یاد برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • یهودی گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]