دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 135-5