دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-5