نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، محمدتقی بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]
 • آفرین، فریده خوانش فیلم “ ساحره“ از منظر مباحث لکان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 46-35]

ا

 • ابراهیمی، بهاره مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • احمدی، سیدبدرالدین بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]
 • ازهری راد، مهدی وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 68-55]
 • اسعدی، هومان جایگاه بانوان موسیقی دان در دورة صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 132-115]
 • افشار مهاجر، کامران بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]

ح

 • حسنائی، محمدرضا بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-81]
 • حیدری، حسین ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 82-69]
 • حیدری، مژگان بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-5]

ر

 • رهبر، ایلناز جایگاه بانوان موسیقی دان در دورة صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 132-115]

س

 • سپاهی، محمد تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-5]
 • سپهران، کامران تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 22-5]
 • سجاد ی فرد، محبوبه بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 36-23]
 • سجودی، فرزان مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • سجودی، فرزان بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 36-23]
 • سنگتراشانی، سیدبهنام حسینی ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 82-69]

ش

 • شیخ مهدی، علی وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 68-55]
 • شیرازی، علی اصغر چگونگی بیان مضامین عرفان اسلامی در موسیقی اصیل ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 113-101]

ص

 • صافیان، محمدجواد رهیافتی پدیدارشناختی - هرمنوتیک نسبت به سینما [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 62-47]
 • صفورا، محمدعلی بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]

ض

ع

 • عادل، شهاب الدین ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 82-69]
 • عارف، محمد بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-5]

ف

 • فاطمی، ساسان به سوی نظریه ای تازه دربارة موسیقی مردم پسند [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 132-119]

م

ن

 • ناظمی قر ه باغ، مهدی رهیافتی پدیدارشناختی - هرمنوتیک نسبت به سینما [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 62-47]
 • ندایی، امیرحسن قابلیت های هنر اسلامی در موسیقی تصویر در بررسی نمونه ای دو اثر ساخته شده در ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 80-63]

ی

 • یوسفیان کناری، محمدجعفر سکوت یا اجتناب اجرایی دریدا؛ تأملی انتقادی بر فاصلة نظری تئاتر آرتو و بِکت [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 53-37]