نمایه نویسندگان

آ

 • آزاده فر، محمدرضا تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • آزاده فر، محمدرضا بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 106-93]

ا

 • ازهری راد، مهدی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • افهمی، رضا بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]

ب

 • بزرگمهر، شیرین زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]
 • بهپور، مهدی گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]
 • بهنا م نیا، نجمه تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]

ح

 • حاجی ملاعلی، علی (محمدرضا) از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • حسامی، هدا پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 76-65]
 • حسنائی، محمدرضا نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 64-49]
 • حضرتی وند، خشایار زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]

د

 • دهستانی، امیرمحمد تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]

ر

 • رشیدی، صادق بررسی نشانه شناسی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 121-107]

ش

 • شهبا، محمد روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 32-25]
 • شیخ مهدی، علی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]

ع

 • علیزاد، علی اکبر ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 47-33]

ف

 • فاطمی، ساسان فرم ترکیبیِ نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 91-77]
 • فکوهی، ناصر هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-5]

گ

 • گلپایگانی، سیدعلیرضا تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]

ه

 • هاشمی، سیدمحسن گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]

ی

 • یوسفیان کناری، محمدجعفر تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]