تعداد مقالات: 214

ضوابط موسیقایی فرامرز پایور

دوره 11، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 93-115

10.30480/dam.2022.1816.1410

سید رامتین نظری‌جو


مطالعه سازهای زهی-کمانی(آرشه‌ای) در عصر صفویان و گورکانیان با نگاهی بر نگارگری

دوره 11، شماره 22، آذر 1399، صفحه 95-113

10.30480/dam.2021.1559.1365

هانیه رضایت بخش؛ ابوالقاسم دادور؛ جواد دیواندری


ارکان بداهه در موسیقی سنتی ایران

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 97-111

10.30480/dam.2020.1238.1297

مجید اخشابی؛ حسین میثمی


بازنمایی گفتمان زن باوری در قهرمان پردازی انیمیشن های دلیر(2012) و موآنا (2016)

دوره 12، شماره 27، اسفند 1400، صفحه 101-117

10.30480/dam.2021.3284.1619

سید حسن سلطانی؛ مریم کهوند؛ حمید صادقیان


جایگاه رسانه بازی ویدیویی در هنر معاصر

دوره 11، شماره 22، آذر 1399، صفحه 115-128

10.30480/dam.2021.2173.1471

صدرالدین طاهری؛ احمد مصطفوی