کلیدواژه‌ها = نمایشنامه ی کانال کمیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 46-35

10.30480/dam.2013.59

مهدی حامد سقایان؛ حمید رضا شعیری؛ محمدفرزان رجبی