کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‏ ها: حرکت دوربین
تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80

دوره 5، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 49-66

10.30480/dam.2015.137

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری