نویسنده = �������������� ���������������� �������� (����������)
تعداد مقالات: 1
تحلیل زمان روایی و کانونی‌سازی در نمایشنامه قصهِ غریبِ سفرِ شادِ شینِ شادِ... براساس نظریات ژرار ژنت

دوره 12، شماره 26، آذر 1400، صفحه 23-35

10.30480/dam.2022.2907.1573

اسماعیل نجار؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد (بردیا) علیزاده ذوالبین