نویسنده = ���������� ������������ ����������
نگرهی کارکردی به جلوههای صوتی فیلم

دوره 5، شماره 9، آذر 1393، صفحه 65-82

10.30480/dam.2015.130

سیدمحسن هاشمی؛ مرتضی حسینی گلکار