نویسنده = ���������� ���������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
شناخت و سینمای مدرن با نگاهی تحلیلی به سهگانهی میکلآنجلو آنتونیونی

دوره 5، شماره 9، آذر 1393، صفحه 45-64

10.30480/dam.2015.129

وحیداله موسوی؛ سیدبهنام حسینی سنگتراشانی