نویسنده = ����������������������� ��������
زبان جنسیتی و نقش آن در خلق کنش و شخصیت در درام‌های رادیویی

دوره 9، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 5-16

10.30480/dam.2019.677

مجید شریف‌خدایی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ مونا شکری