نویسنده = ���������� ������������ ���������� ��������������