نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
مطالعه سازهای زهی-کمانی(آرشه‌ای) در عصر صفویان و گورکانیان با نگاهی بر نگارگری

دوره 11، شماره 22، آذر 1399، صفحه 95-113

10.30480/dam.2021.1559.1365

هانیه رضایت بخش؛ ابوالقاسم دادور؛ جواد دیواندری