نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی

دوره 3، شماره 6، مهر 1392، صفحه 46-35

10.30480/dam.2013.59

مهدی حامد سقایان؛ حمید رضا شعیری؛ محمدفرزان رجبی