نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 85-73

10.30480/dam.2012.53

سید مصطفی مختاباد؛ شهاب الدین عادل؛ فریبا رستمی جلیلیان