نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
تحلیل زمان روایی و کانونی‌سازی در نمایشنامه قصهِ غریبِ سفرِ شادِ شینِ شادِ... براساس نظریات ژرار ژنت

دوره 12، شماره 26، آذر 1400، صفحه 23-35

10.30480/dam.2022.2907.1573

اسماعیل نجار؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد (بردیا) علیزاده ذوالبین


دلقک واژگون به مثابه ی گونه ی تغییر یافته ی دلقک ایرانی (بررسی موردی شخصیت داود در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل)

دوره 4، شماره 7، مهر 1392، صفحه 13-5

10.30480/dam.2013.73

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی؛ رضا صمدپور


ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 38-19

10.30480/dam.2012.50

بهروز محمودی بختیاری؛ غزاله مرادیان