نویسنده = ���������� �������������� ��������
سینمای مستند باستان شناختی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 99-83

10.30480/dam.2012.46

مسیح موسوی زادگان؛ احمد ضابطی جهرمی