نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 82-69

10.30480/dam.2012.45

شهاب الدین عادل؛ حسین حیدری؛ سیدبهنام حسینی سنگتراشانی