نویسنده = شهاب الدین عادل
بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 85-73

10.30480/dam.2012.53

سید مصطفی مختاباد؛ شهاب الدین عادل؛ فریبا رستمی جلیلیان


ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 82-69

10.30480/dam.2012.45

شهاب الدین عادل؛ حسین حیدری؛ سیدبهنام حسینی سنگتراشانی