نویسنده = �������� �� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 36-23

10.30480/dam.2012.42

محبوبه سجاد ی فرد؛ فرزان سجودی