نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی(

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 118-99

10.30480/dam.2011.39

محمدعلی صفورا؛ محمدتقی آشوری؛ کامران افشار مهاجر؛ سیدبدرالدین احمدی