نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
رهیافتی پدیدارشناختی - هرمنوتیک نسبت به سینما

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 62-47

10.30480/dam.2011.36

مهدی ناظمی قر ه باغ؛ محمدجواد صافیان